Προπτυχιακή εργασία

«ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

Γκόρτσος Ιωάννης

Επιβλέπων καθηγητής : Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Ενημέρωση : 22 Ιουνίου 2010

Πηγή προσομοιωτών: http://williamstallings.com/OS/Animation/Animations.html

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

1.      Καταστάσεις μιας διεργασίας

2.       Εναλλαγή διεργασιών λόγω διακοπών (interrupts) ή κλήσεων συστήματος(system calls)

3.       Απόδοση Λειτουργικού Συστήματος

4.       Το πρόβλημα του παραγωγού/καταναλωτή

5.       Κρίσιμες περιοχές

6.       Σηματφορείς

7.       Συγχρονισμός διεργασιών με σηματοφορείς

8.       Αλγόριθμος δρομολόγησης First Come First Served

9.       Αλγόριθμος δρομολόγησης Shortest Job First

10.   Αλγόριθμος δρομολόγησης Round Robin

11.   Διάγραμμα κατανομής πόρων

12.   Ιδεατή (Εικονική) Μνήμη

13.   Translation Lookaside Buffers

14.   Ανεστραμένοι πίνακες σελίδων

15.   Αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδων: FIFO

16.   Αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδων: LRU

17.   Ο κύκλος ζωής μιας αίτησης Εισόδου/Εξόδου

18.   Χρονοπρογραμματισμός FCFS

19.   Χρονοπρογραμματισμός SSTF

20.   Εναλλαγή διεργασιών με χρήση δίσκου ως μέσο αποθήκευσης

21.   Παράδειγμα κύκλου ζωής διεργασίας

22.   Η λύση του προβλήματος παραγωγού/καταναλωτή με σεμαφόρους

23.   Η λύση του προβλήματος παραγωγού/καταναλωτή με monitor

24.   Η λύση του προβλήματος παραγωγού/καταναλωτή με ανταλλαγή μηνυμάτων

25.   Συγχρονισμός σε κατανεμημένα συστήματα

26.   Απλή λύση στο πρόβλημα του bounded buffer

27.   Εφαρμογή του Bounded Buffer με μετρητή

28.   Προβλήματα με αμοιβαίο αποκλεισμό κατά τη χρήση του Bounded Buffer με μετρητή

29.   Overlays για αρχέγονη διαχείριση μνήμης

30.   Δυναμική μετατόπιση με τη χρήση καταχωρητή μετατόπισης

31.   Πολυτμηματική κατανομή μνήμης

32.   Συμπύκνωση

33.   Hardware σελιδοποίησης

34.   Μοντέλο σελιδοποίησης λογικής και φυσικής μνήμης

35.   Παράδειγμα σελιδοποίησης για μνήμη 32-bit με σελίδες των 4 byte

36.   Υλικό κατάτμησης

37.   Κατάτμηση με σελιδοποίηση

38.   Σελιδοποίηση δυο επιπέδων

39.   Σελιδοποίηση με αίτημα

40.   Τα βήματα χειρισμού λάθους σελίδας

41.   Αντικατάσταση σελίδων

42.   Αλγόριθμος δεύτερης ευκαιρίας για αντικατάσταση σελίδων

43.   Το μοντέλο του λειτουργικού συνόλου για αντικατάσταση σελίδων

44.   Περιορισμοί για την αντικατάσταση σελίδων στη λειτουργία εικονικής μνήμης

45.   Εικονική μνήμη: ακολουθία αναφορών

46.   Round Robin δρομολογητής

47.   Χρονοδρομολόγηση με βάση τη προτεραιότητα

48.   Η χρήση κλήσεων του συστήματος για την εκτέλεση Ι/Ο

49.   Κύκλος Ι/Ο που ρυθμίζεται απο διακοπές (interrupts)