Κατανεμημένες Εφαρμογές και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

Περιεχόμενα CD

To CD που συνοδεύει το βιβλίο περιέχει τα παρακάτω αρχεία και καταλόγους.

Text
Exercises
ExerciseCode
Supplement
Index.htm

Ο κατάλογος Text περιέχει το κείμενο του βιβλίου, σε μορφή υπερκειμένου, καθώς και τους συνδέσμους που αναφέρονται σε κάθε κεφάλαιο.Ο κατάλογος Exercises περιέχει την εκφώνηση των ασκήσεων του βιβλίου και είναι οργανωμένος σε υπο-καταλόγους που αντιστοιχούν στα κεφάλαια του βιβλίου. Επίσης σε αυτό το σημείο βρίσκονται οι λύσεις ασκήσεων που δεν περιέχουν πρόγραμμα Java.  Ο κατάλογος ExerciseCode περιέχει τα προγράμματα που απαιτούνται για την εκτέλεση των ασκήσεων. Είναι και αυτός οργανωμένος σε υπο-καταλόγους που αντιστοιχούν στα κεφάλαια του βιβλίου. O κατάλογος Supplement περιέχει πρόσθετο υλικό της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου. Η σελίδα Index.html είναι αυτή που βλέπετε.

Κεφάλαια Βιβλίου

Κάθε κεφάλαιο περιέχει συνδέσμους σε ασκήσεις και σε αναφορές στο διαδίκτυο.

Ασκήσεις

Το βιβλίο περιέχει συνδέσμους με κάθε άσκηση που μπορούν να βρεθούν και παρακάτω. Σημειώστε ότι οι περιγραφές κάθε άσκησης περιέχουν συνδέσμους σε κώδικα Java. 

Κεφάλαιο 1

Δεν υπάρχουν ασκήσεις σχετικές  με το κεφάλαιο 1 .

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 10

Δεν υπάρχουν ασκήσεις σχετικές  με το κεφάλαιο 10.

Κεφάλαιο 11

Κεφάλαιο 12

Κεφάλαιο 13

Δεν υπάρχουν ασκήσεις σχετικές  με το κεφάλαιο 13.

Κεφάλαιο 14

Κεφάλαιο 15

Κεφάλαιο 16

Δεν υπάρχουν ασκήσεις σχετικές  με το κεφάλαιο 16.

Κεφάλαιο 17

Σύνδεσμοι κεφαλαίων

Οι παρακάτω σύνδεσμοι είναι εκείνες στις οποίες παραπέμπει το βιβλίο στα περιθώρια των σελίδων ή στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Επιπλέον υλικό