Microsoft® Visual Basic® Scripting Edition
Συμβατικοί κανόνες κωδικοποίησης
| VBScript Tutorial |
| Previous


Τι είναι οι Coding conventions

 
Οι Coding Conventions είναι προτάσεις που μπορεί να σας βοηθήσουν να γράψετε κώδικα χρησιμοποιώντας τη Visual Basic Scripting Edition της Microsoft. μπορεί να περιέχουν τα ακόλουθα :
 
  Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια περιεκτική ομάδα από όλες αυτές τις συμβάσεις, είναι για να σταθεροποιήσετε τη δομή και το στυλ του ή των κειμένων σας ώστε και εσείς και όλοι οι άλλοι να είστε σε θέση να διαβάσετε και να καταλάβετε πιο εύκολα και πιο σωστά τον κώδικα.

Χρησιμοποιώντας καλούς συμβατικούς όρους τα αποτελέσματα στην ακρίβεια και ανάγνωση του κώδικά σας θα είναι θεαματικά.

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται για την ονομασία σταθερών

Τα ονόματα των σταθερών πρέπει να έχουν παύλες ( _ ) μεταξύ των λέξεων. Για παράδειγμα :
 
 

USER_LIST_MAX

NEW_LINE

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται για την ονομασία μεταβλητών

Προκειμένου το κείμενό σας να είναι ευανάγνωστο, περιεκτικό και ακριβές, χρησιμοποιήστε τα προθέματα που βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα, μαζί με διάφορα περιγραφικά ονόματα για τις μεταβλητές μέσα στον κώδικα της VBScript
 
ΥΠΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΘΕΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Boolean bln BlnFound
Byte byt BytRasterData
Date(Time)  dtm DtmStart
Double dbl DblTolerance
Error err ErrOrderNum
Integer int IntQuantity
Long lng LngDistance
Object obj ObjCurrent
Single sng SngAverage
String str StrFirstName

Εμβέλεια των μεταβλητών

Οι μεταβλητές θα πρέπει πάντα να προσδιορίζονται με τη μικρότερη δυνατή έκταση. Οι μεταβλητές στη VBScript μπορούν να έχουν την παρακάτω έκταση :
 
 
 
 
 
 
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
Επίπεδο διαδικασίας Event,Function ή Sub διαδικασία Ορατή στη διαδικασία μέσα στην οποία έχει δηλωθεί.
Επίπεδο κειμένου Στο HEAD τμήμα μιας σελίδας HTML εξω απο κάθε διαδικασία Ορατή σε κάθε διαδικασία μέσα στο κείμενο.

Εμβέλεια των προθεμάτων των μεταβλητών

Ένα πρόθεμα ενός μόνο γράμματος διατηρεί τον κλασσικό τύπο του προθέματος και ταυτόχρονα δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στα ονομάτα των μεταβλητών.
 
 
 
 
 
 
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΠΡΟΘΕΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Επιπεδο διαδικασίας Κανένα dblVelocity
Επίπεδο κειμένου s sblnCalcInProgress

Περιγραφικές μεταβλητές και ονόματα διαδικασιών

Το σώμα, το κύριο μέρος του ονόματος μιας μεταβλητής ή μιας διαδικασίας, θα πρέπει να είναι όσο πιο περιεκτικό και πλήρες γίνεται προκειμένου να εξυπηρετεί σωστά το σκοπό του. Επιπρόσθετα οι ονομασίες των διαδικασιών θα πρέπει να ξεκινούν μ’ ένα ρήμα όπως π.χ. IntNameArray ή CloseDialog.

Για εκείνες τις ονομασίες που χρησιμοποιούνται συχνά ή αποτελούνται από μεγάλους σε μήκος όρους, προτείνονται διάφορες συντμήσεις ώστε να διατηρούνται οι ονομασίες σ’ ένα λογικό μήκος. Γενικά όταν τα ονόματα των μεταβλητών ξεπερνούν τους 32 χαρακτήρες, είναι δύσκολο να διαβαστούν.

Όταν χρησιμοποιείτε συντμήσεις ή και συντομογραφίες σιγουρευτείτε ότι είναι περιεκτικοί καθ’ όλο το μήκος του κειμένου σας. Για παράδειγμα αν χρησιμοποιείτε συχνά μια το Cut και μια το Count καθώς το ή τα set του κειμένου σας τρέχουν, μπορεί να οδηγηθείτε σε ένα αδιέξοδο, μια σύγχυση.

Οι συμβατικοί όροι που χρησιμοποιούνται στην ονομασία αντικειμένων.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει διάφορους συμβατικούς όρους για τα ποικίλα αντικείμενα που μπορεί να συναντήσετε ενώ προγραμματίζετε στο VBScript.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΘΕΜΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
3D Panel
pnl
pnlGroup
Animatted Button
ani
aniMailBox
Check Box
chk
chkReadOnly
Combo box, drop-down list box
cbo
cboEnglish
Command button
cmd
cmdExit
Common dialog
dlg
dlgFileOpen
Frame
fra
fraLanguage
Horizontal scroll bar
hsb
hsbVolume
Image
ing
imgIcon
Label
lbl
lblHelpMessage
Line
lin
linVertical
ListBox
lst
lstPolicyCodes
Spin
spn
spnPages
Text box
txt
txtLastName
Vertical scroll bar
vsb
vsbRate
Slider
sld
sldScale

Οι συμβατικοί όροι που τηρούνται για το σχολιασμό του κώδικα

Όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να ξεκινούν μ’ ένα σύντομο σχόλιο περιγράφωντας τί κάνουν. Το σχόλιο αυτό δε θα πρέπει να περιγράφει τις λεπτομέρειες εφαρμογής (πώς ακριβώς λειτουργεί μια διαδικασία) γιατί αυτή αλλάζει κάθε τόσο και γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε είτε σε μια ανούσια εμμονή στο συγκεκριμένο σχόλιο είτε σε λανθασμένες οδηγίες. Ο κώδικας από μόνος του μαζί με κάθε απαραίτητο σχόλιο που αυτός περικλείει, αναλύει και περιγράφει ακριβώς την εφαρμογή.

Τα ορίσματα που βρίσκονται μέσα σε μια διαδικασία θα πρέπει να περιγράφονται όταν ο σκοπός της χρήσης τους δεν είναι εμφανής ή όταν η διαδικασία τα θέλει να κυμαίνονται σ’ ένα συγκεκριμένο εύρος. Διάφορες συναρτήσεις που επιστρέφουν τιμές όπως και άλλες μεταβλητές που αλλάζονται από τη διαδικασία, όπως τα ορίσματα, θα πρέπει επίσης να περιγράφονται στην αρχή της κάθε διαδικασίας.

Τα σχόλια που προηγούνται της διαδικασίας θα πρέπει να ακολουθούν τις ακόλουθες επικεφαλίδες. Για περισσότερα παραδείγματα παρατηρείστε το κείμενο που ακολουθεί
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Purpose (Σκοπός) Τί κάνει η διαδικασία (όχι πώς).
Assumptions (Υποθέσεις) Μια λίστα με οποιαδήποτε εξωτερική μεταβλητή ή άλλο στοιχείο των οποίων η κατάσταση επηρεάζει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Effects (Αποτελέσματα) Μια λίστα με όλα τα αποτελέσματα που έχει η διαδικασία πάνω σε κάθε εξωτερική μεταβλητή ή άλλο στοιχείο.
Inputs (Εισερχόμενα) Εξήγηση και αναλυτική περιγραφή για το κάθε όρισμα του οποίου η χρήση δεν είναι εμφανής. Κάθε όρισμα θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστή γραμμή με ενσωματωμένα κάθε φορά σχόλια.
Return Values (Επιστροφή τιμών) Εξήγηση για την κάθε τιμή που επιστρέφεται.

Θυμηθείτε τα παρακάτω σημεία :
 
 

Διαμορφώνοντας τον κώδικά σας Ο χώρος της οθόνης θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να επιτρέπει στη φόρμα του κώδικά σας να αντανακλά μια λογική δομή και δικτύωση. Παρακάτω δίνονται μερικά βοηθητικά στοιχεία. *********************************************************************

Purpose (Σκοπός): Εντοπίζει το πρώτο συμβάν ενός συγκεκριμένου χρήστη, στον πίνακα UserList.
 
 

Inputs (Εισερχόμενα): strUserList (): Η λίστα με τους χρήστες που πρόκειται να αναζητηθεί.

strTargetUser: Το όνομα του χρήστη που αναζητείται.
 
 

Returns (Επιστρέφει): Τα περιεχόμενα και το κείμενο του πρώτου συμβάντος του strTargetUser, μέσα στον πίνακα strUserList.

Αν δεν έχει βρεθεί ο χρήστης που αναζητείται, επιστρέφεται -1.

*********************************************************************

Function intFindUser (strUserList(), strTargetUser)
 

        Dim I ‘ Loop counter.

        Dim blnFound ‘ Target found flag

        intFindUser = -1

        i = 0 ‘ Initialize loop counter

        Do While I < = Ubound (strUserList) and Not blnFound

                If strUserList (i) = strTargetUser Then

                    blnFound = True ‘ Set flag to True

                    intFindUser = I ‘ Set return value to loop count

                End If

                i = i +1 ‘ Increment loop counter

         Loop

End Function
 


© 1997 Microsoft Corporation. All rights reserved..