ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Όταν επιλέγεις File | Export | Picture Tube για να εξάγεις ένα σωλήνα, θα δείς το κουτί διαλόγου Export Picture Tube:
 
Και όταν πατήσεις το κουμπί των επιλογών πάνω στην Control palette για το εργαλείο σωλήνας, θα δείς το Dialogic πλαίσιο σωλήνα επιλογών:
 
Ακόμη, μπορείς να θέσεις σε αυτά τα διαλογικά κουτιά, τις επιλογές για το σωλήνα.
Εδώ υπάρχουν 3 τοποθετημένες επιλογές: Placement Mode, Step Size και Selection Mode.
Placement Mode (Τρόπος τοποθέτησης) καθορίζει πώς τα στοιχεία του σωλήνα θα τοποθετούνται, όταν θα σείρεις το εργαλείο του σωλήνα.  Με τον όρο Random spacing, τα στοιχεία του σωλήνα θα τοποθετούνται τυχαία,οπουδήποτε από το μηδέν εικονοστοιχείο, εώς τον αριθμό των εικονοστοιχείων και τοποθετούνται ανάλογα με το μέγεθος του βήματος.  Με τον όρο Continuous spacing, τα στοιχεία του σωλήνα θα τοποθετούνται ανάλογα με το μέγεθος του βήματος.
Το Step Size καθορίζει τον αριθμό των εικονοστοιχείων για το βήμα brush, του σωλήνα.  Για παράδειγμα, εάν έχεις συνεχή τοποθέτηση και θέλεις ένα κομμάτι από 100 εικονοστοιχεία από το κέντρο πρός το κέντρο,όταν σέρνεις με το εργαλείο σωλήνα,τότε να θέτεις το μέγεθος του βήματος σε 100.
Selection Mode καθορίζει πόσο διαφορετικά θα είναι τα στοιχεία του σωλήνα, όταν σέρνεις με το εργαλείο σωλήνα:
Κάνοντας Αυλάκια | How-to