Μάθετε την Pascal

on-line

Αυτές οι σημειώσεις παρουσιάζουν σχεδόν όλες τις δυνατότητες της γλώσσας προγραμματισμού Pascal. Οργανώνονται σε 16 κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν με τη σειρά που παρουσιάζονται. Τα δυο τελευταία κεφάλαια αναφέρονται σε θέματα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Οι φοιτητές θα βοηθηθούν ιδιαίτερα αν “κατεβάσουν” (download) στον δικό τους ΗΥ τον πηγαίο κώδικα των παραδειγμάτων αυτών των σημειώσεων και στη συνέχεια να τα μεταγλωττίσουν και α τα εκτελέσουν.

Πως να ξεκινήσετε ;

“Κατεβάστε” στο δικό σας ΗΥ τον πηγαίο κώδικα των παραδειγμάτων.

 

Διαβάστε κάθε κεφάλαιο με τη σειρά που δίνεται. Ταυτόχρονα με τη μελέτη των παραδειγμάτων προγραμμάτων μεταφράστε τα προγράμματα και στη συνέχεια εκτελέστε τα με τη βοήθεια του compiler Turbo Pascal 5.5 ή 6.0.

 

Download τις σημειώσεις σε HTML μορφή (pashtm.zip). Το pashtm.zip περιλαμβάνει σε συμπυκνωμένη μορφή όλα τα κείμενα. Το αρχείο αυτό (128k) περιέχει όλα τα κεφάλαια των σημειώσεων τα οποία μπορούν να αποσυμπιεστούν και να μελετηθούν τοπικά.

 

Download τον πηγαίο κώδικα (passrc.zip). Το αρχείο αυτό περιέχει 97 αρχεία πηγαίου κώδικα (περίπου 110k) τα οποία εξηγούνται στα 16 κεφάλαια των σημειώσεων αυτών.

 

Download τις απαντήσεις των ασκήσεων (pasans.zip) Το αρχείο αυτό περιέχει τις απαντήσεις όλων των προτεινόμενων ασκήσεων, είναι περίπου 16k και περιλαμβάνει 23 αρχεία πηγαίου κώδικα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 ----  Τί είναι ένα πρόγραμμα ΗΥ ;

Κεφάλαιο 2 ----  Ξεκινώντας με την PASCAL

Κεφάλαιο 3 ----  Απλοί Τύποι Δεδομένων

Κεφάλαιο 4 ----   Επαναληπτικές Δομές και Δομές Ελέγχου

Κεφάλαιο 5 ----  Διαδικασίες και Συναρτήσεις

Κεφάλαιο 6 ----  Πίνακες, Τύποι, Σταθερές και Ετικέτες

Κεφάλαιο 7 ----  Αλφαριθμητικά και Διαδικασίες για τη Χρήση τους

Κεφάλαιο 8 ----  Βαθμωτοί Τύποι, Υποπεριοχές και Σύνολα

Κεφάλαιο 9 ----  Εγγραφές

Κεφάλαιο 10 --  Η καθορισμένη Είσοδος/Εξοδος

Κεφάλαιο 11 --   Αρχεία

Κεφάλαιο 12 --   Δείκτες και Δυναμική Κατανομή

Κεφάλαιο 13 --   Οι Μονάδες στην Turbo Pascal

Κεφάλαιο 14 --  Συμπύκνωση και Κληρονομικότητα

Κεφάλαιο 15 --   Ιδεατές Μέθοδοι

Κεφάλαιο 16 --   Ολοκληρωμένα Δειγματοληπτικά Προγράμματα

 

  Up Next

Copyright Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Για σχόλια [Μ. Σατρατζέμη]
Τελευταία ενημέρωση : Δεκέμβριος 20, 2002