Μέρος 6 sb_grn.gif (110 bytes) Ταξινόμηση λίστας βασισμένη σε απλά κριτήρια
sb_grn.gif (110 bytes) Ταξινόμηση λίστας βασισμένη σε πολλαπλά κριτήρια
sb_grn.gif (110 bytes) Απλή στατιστική
Μέρος 5   Περιεχόμενα του Microsoft Excel   Μέρος 7

Ταξινόμηση λίστας         Αρχή σελίδας
βασισμένη σε απλά             
  κριτήρια
                    

Πληροφορίες σε μία λίστα μπορούν να ταξινομηθούν με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, μα βάση τις τιμές μιας στήλης (γραμμής) ή αρκετών στηλών (γραμμών).

Σημείωση: Όλες οι στήλες (γραμμές) σε μία λίστα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ταξινόμηση, διαφορετικά οποιαδήποτε δεδομένα που παραλείπονται θα παραμείνουν στην ίδια σειρά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας

Για να ταξινομήσετε μία λίστα χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό κριτήριο

 • Είτε φορτώστε το αρχείο που αποθηκεύσατε στο τέλος του Μέρους 1, είτε δημιουργήστε ένα φύλλο εργασίας παρόμοιο με αυτό παρακάτω.
 • Επιλέξτε τα κελιά A4 μέχρι E6 (θέλουμε να ταξινομήσουμε μόνο τα δεδομένα, και όχι τους τίτλους ή τα σύνολα).

 • Επιλέξτε το κουμπί Ascending Sort (Αύξουσα Tαξινόμηση) .
 • Τα δεδομένα τώρα θα είναι ταξινομημένα, βάση τις τιμές της στήλης A, σε αύξουσα σειρά.

 • Για ταξινόμηση με φθίνουσα σειρά, επιλέξτε το κουμπί Descending Sort (Φθίνουσα Tαξινόμηση) .
 • Εάν κάνετε κάποιο λάθος με την ταξινόμηση σας, επιλέξτε Edit (Επεξεργασία) και αμέσως μετά Undo Sort (Αναίρεση Ταξινόμησης).

Ταξινόμηση λίστας          Αρχή σελίδας
βασισμένη σε πολλαπλά           
κριτήρια                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Αρχή σελίδας

Για να ταξινομήσετε μία λίστα χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια

 • Δημιουργήστε ένα φύλλο εργασίας παρόμοιο με αυτό που φαίνεται παρακάτω

 • Επιλέξτε τα κελιά A2 μέχρι E6.
 • Επιλέξτε Data (Δεδομένα).
 • Επιλέξτε Sort (Ταξινόμηση).

 • Επιλέξτε το κύκλο Header Row (Επικεφαλίδα) για να σιγουρευτείτε ότι οι επικεφαλίδες δεν θα συμπεριληφθούν στην ταξινόμηση.
 • Sort by: Surname (Επίθετο), σειρά Ascending (Αύξουσα).
 • Then by: Forename (Βαπτιστικό Oνομα), σειρά Ascending (Αύξουσα) (χρησιμοποιήστε την αναδυόμενη λίστα για να το επιλέξετε).
 • Επιλέξτε OK.

 • Άν τα δεδομένα σας χρειάζεται να ταξινομηθούν κατά γραμμές παρά κατά στήλες, μέσα στο πλαίσιο διαλόγου Sort (Ταξινόμηση), επιλέξτε το κουμπί Options... (Επιλογές). Διαλέξτε την κατάλληλη κατεύθυνση - Top to Bottom (Από Πάνω προς τα Κάτω) ή Left to Right (Από Αριστερά προς τα Δεξιά) - και επιλέξτε OK.

Απλή στατιστική           Αρχή σελίδας

Ο ευκολότερος τρόπος για να εκτελέσετε απλή στατιστική είναι να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό Function Wizard (Οδηγό Συναρτήσεων) .

Οι συναρτήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες, από τις οποίες η μία είναι η Στατιστική.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να υπολογίσετε τον μέσο όρο ενός συνόλου τιμών

 • Χρησιμοποιώντας το προηγούμενο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί G3.
 • Επιλέξτε το κουμπί Function Wizard (Οδηγός Συναρτήσεων) .

 • Επιλέξτε Statistical (Στατιστική) από την λίστα Functions Names (Ονόματα Συναρτήσεων).
 • Επιλέξτε Next.

 • Επιλέξτε τα κελιά G3 μέχρι E3 (τις τιμές των οποίων επιθυμούμε να υπολογίσουμε τον μέσο όρο).

Σημείωση: Μέσα στο πλαίσιο διαλόγου του οδηγού συναρτήσεων, οι πραγματικές τιμές που θα χρησιμοποιηθούν παρουσιάζονται, μαζί με το αποτέλεσμα που προκύπτει.

 • Επιλέξτε Finish (Τέλος).
 • Το αποτέλεσμα του μέσου όρου των τιμών που δόθηκαν, θα εμφανιστεί.

 

Για να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση ενός συνόλου τιμών

 • Όπως και παραπάνω, στην συνάρτηση Average, όμως επιλέξτε STDEV από την λίστα Functions Names (Ονόματα Συναρτήσεων).
Μέρος 5   Περιεχόμενα του Microsoft Excel   Μέρος 7