Μέρος 9 sb_grn.gif (110 bytes) Διάρθρωση DTP :
    
sb_grn.gif (110 bytes) Προβολή σελίδας
 
    sb_grn.gif (110 bytes) Χρησιμοποίηση πίνακα για το σχεδιασμό στηλών
     sb_grn.gif (110 bytes) Μετακίνηση πίνακα
Μέρος 8   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 10

Προβολή σελίδας         Αρχή σελίδας

Το Word παρέχει αρκετούς τρόπους προβολής ενός εγγράφου.

Χρησιμοποιήστε την Κανονική Προβολή (Normal View) για επεξεργασία γενικού σκοπού, μορφοποίηση και μετακίνηση μέσα στην σελίδα.

Η προβολή διάταξης της σελίδας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο στοιχεία, όπως τα γραφικά, θα τοποθετηθούν στην σελίδα, όταν αυτή εκτυπωθεί.

Για να βλέπετε μόνο το έγγραφό σας στην οθόνη, χωρίς κανόνες, γραμμές εργαλείων ή άλλα στοιχεία οθόνης, αλλάξτε σε Προβολή Όλης της Οθόνης (Full Screen View).

 

 

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να προβάλετε ολόκληρη την σελίδα

 • Επιλέξτε Page Layout View (Προβολή Διάταξης Σελίδας) από τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω αριστερά στην οθόνη.
 • Πατήστε το βέλος του εικονιδίου Zoom Control (Έλεγχος Εστίασης) , από την Βασική γραμμή εργαλείων.
 • Επιλέξτε Whole Page (Ολόκληρη τη Σελίδα).

 

Για να προβάλετε την σελίδα κατά πλάτος της οθόνης

 • Πατήστε το βέλος του εικονιδίου Zoom Control, από την Βασική γραμμή εργαλείων.
 • Επιλέξτε Page Width (Πλάτος Σελίδας).

 

Για κανονική προβολή της σελίδας

 • Επιλέξτε Normal View (Κανονική Προβολή) από τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω αριστερά της οθόνης.

Σημείωση: Στήλες και γραφικά αντικείμενα δεν εμφανίζονται σε κανονική προβολή.

 

Για να προβάλετε την σελίδα σε όλη τη οθόνη

 • Επιλέξτε View (Προβολή).
 • Επιλέξτε Full Screen (Ολόκληρη η Οθόνη).
 • Tο έγγραφό σας τώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη χωρίς κανόνες, γραμμές εργαλείων κ.α.
 • Για να γυρίσετε στην προηγούμενη μορφή προβολής, πατήστε .

Χρησιμοποίηση πίνακα     Αρχή σελίδας
για το σχεδιασμό στηλών
       

Ο πίνακας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό οργανωμένων στηλών και γραμμών.

Αρχή σελίδας

Χρησιμοποίηση πίνακα για το σχεδιασμό στηλών

 • Δείτε το 6ο Μέρος του εγχειριδίου Microsoft Word: Πίνακες, Εισαγωγή κειμένου σε πίνακα, Πρόσθεση νέας γραμμής, Αλλαγή πλάτους των στηλών, Μορφοποίηση κειμένου και αριθμών, Εισαγωγή γραμμών και συγχώνευση κελιών, Ταξινόμηση πίνακα με βάση τις γραμμές, Υπολογισμοί, Γραμμές πλαισίων, Εμφάνιση σκιάς.

Μετακίνηση πίνακα        Αρχή σελίδας

Ο ευκολότερος τρόπος για να μετακινήσετε έναν πίνακα μέσα στην σελίδα είναι να τον εισάγετε μέσα σε ένα πλαίσιο.

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να μετακινήσετε ένα πίνακα

 • Επιλέξτε Table (Πίνακας) από το μενού.
 • Επιλέξτε Select Table (Επιλογή Πίνακα) για να επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα.
 • Από το μενού επιλέξτε Insert (Εισαγωγή), μετά Frame (Πλαίσιο).

Ο πίνακας τώρα θα έχει ένα ανοιχτόχρωμο περίγραμμα γύρω του, που δείχνει ότι περιέχεται σε ένα πλαίσιο.

Ο πίνακας τώρα είναι μέρος του πλαισίου και μπορεί να μετακινηθεί, αν τον επιλέξετε με το ποντίκι και τον σύρετε στην θέση που επιθυμείτε.

Μέρος 8   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 10