Μέρος 14 sb_grn.gif (110 bytes) Χρησιμοποίηση προτύπων στο Word
sb_grn.gif (110 bytes) Εισαγωγή πληροφοριών στα πεδία
sb_grn.gif (110 bytes) Εισαγωγή άλλων πληροφοριών
sb_grn.gif (110 bytes) Αποθήκευση του προτύπου
sb_grn.gif (110 bytes) Εκτύπωση του προτύπου
Μέρος 13   Περιεχόμενα του Microsoft Word  

Χρησιμοποίηση προτύπων   Αρχή σελίδας
στο Word                  

Αυτό το εγχειρίδιο προϋποθέτει ότι το Word σας είναι γνώριμο πρόγραμμα και ότι έχετε ολοκληρώσει τα μέρη 1 - 12.

Το πρότυπο είναι ένα ειδικό είδος εγγράφου, που παρέχει μια βασική διάρθρωση εγγράφου, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία.

Επιτρέπουν την ύπαρξη κειμένου και την δυνατότητα μορφοποίησης, που είναι ίδια σε κάθε έγγραφο του ίδιου τύπου.

 

 Αρχή σελίδας

Για να αρχίσετε την χρήση ενός προτύπου στο Word

 • Επιλέξτε File (Αρχείο).
 • Επιλέξτε New (Καινούριο), και διαλέξτε την καρτέλα με την κατηγορία των προτύπων με την οποία θέλετε να δουλέψετε.

 • Επιλέξτε το πρότυπο που σας ενδιαφέρει.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Create New Document (Δημιουργία Καινούριου Εγγράφου).
 • Επιλέξτε OK.

Εισαγωγή πληροφοριών     Αρχή σελίδας
στα πεδία                  

Άν το πρότυπο περιέχει πεδία, τότε μπορούν να εισαχθούν πληροφορίες σε κάθε πεδίο ξεχωριστά ή το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.

Τα πλήκτρα TAB, key-enter.gif (956 bytes) ή τα βελάκια του πληκτρολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετακινείστε ανάμεσα στα πεδία.

 

 
Αρχή σελίδας

Για να εισάγετε πληροφορίες σε ένα πεδίο

 • Επιλέξτε ένα πεδίο που πρέπει να γεμίσετε. Αυτό θα πάρει την μορφή μιας μικρής μαύρης μπάρας.

 • Πληκτρολογήστε εκεί τα δεδομένα σας.
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα TAB, και τα βελάκια για να μεταβείτε στο επόμενο επίπεδο.

Εισαγωγή άλλων          Αρχή σελίδας
πληροφοριών
                 

Από την στιγμή που ανοίξατε ένα πρότυπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Word όπως θα κάνατε για ένα οποιοδήποτε έγγραφο.

Η διάρθρωση, το στυλ της γραμματοσειράς, όπως και άλλων χαρακτηριστικών, θα έχουν την μορφή που έχει καθοριστεί από το πρότυπο που χρησιμοποιείτε.

Αρχή σελίδας

Για να εισάγετε άλλες πληροφορίες

 • Επιλέξτε την περιοχή του εγγράφου στο οποίο θέλετε να δουλέψετε.
 • Εισάγετε εκεί τις πληροφορίες σας.
 • Χρησιμοποιείστε τις δυνατότητες του Word που σας είναι απαραίτητες.

Αποθήκευση του προτύπου  Αρχή σελίδας

Εφόσον το αρχείο του προτύπου έχει ανοίξει σαν τύπος εγγράφου, αποθηκεύστε την εργασία σας σαν έγγραφο του Word.

 

 

Αρχή σελίδας

Για να αποθηκεύσετε το πρότυπο

 • Επιλέξτε File (Αρχείο) και μετά Save (Αποθήκευση).
 • Στο πλαίσιο του ονόματος γράψτε το όνομα του αρχείου.
 • Βεβαιωθείτε ότι η εργασία σας θα αποθηκευτεί στο σωστό κατάλογο.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του αρχείου είναι έγγραφο του Word.
 • Επιλέξτε Save (Αποθήκευση).

Εκτύπωση του προτύπου     Αρχή σελίδας

Η διαδικασία εκτύπωσης ενός εγγράφου που βασίζεται σε ένα πρότυπο, είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν που ακολουθείται σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

Άν το πρότυπο περιέχει πεδία που απαιτούν ενημέρωση, μπορούν αυτόματα να ενημερωθούν πριν εκτυπωθεί το έγγραφο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αρχή σελίδας

Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο που βασίζεται σε ένα πρότυπο

 • Επιλέξτε File (Αρχείο), μετά Print (Εκτύπωση) ή απευθείας το κουμπί από την γραμμή των μενού.


Άν το έγγραφο περιέχει πεδία που απαιτούν
ενημέρωση πριν εκτυπωθεί

 • Επιλέξτε Tools (Εργαλεία), μετά Options (Επιλογές).
 • Επιλέξτε την καρτέλα Print (Εκτύπωση).

 • Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου για την Ενημέρωση Πεδίων (Update fields) είναι επιλεγμένο.
 • Επιλέξτε OK.
 • Επιλέξτε File (Αρχείο), μετά Print (Εκτύπωση) ή απευθείας το κουμπί από την γραμμή των μενού.
Μέρος 13   Περιεχόμενα του Microsoft Word