Μέρος 11 sb_grn.gif (110 bytes) Διαστήματα
sb_grn.gif (110 bytes) Περιθώρια
sb_grn.gif (110 bytes) Κεφαλίδες και υποσέλιδα
sb_grn.gif (110 bytes) Πρόσθεση αριθμών σελίδας, ημερομηνίας και ώρας
Μέρος 10   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 12

Διαστήματα             Αρχή σελίδας

Τα χαρακτηριστικά των διαστημάτων σας επιτρέπουν να αλλάξετε το μέγεθος του κενού ανάμεσα στις γραμμές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να αλλάξετε το διάστημα ανάμεσα στις γραμμές

 • Από την γραμμή των μενού επιλέξτε Format (Μορφοποίηση) και μετά Paragraph... (Παράγραφος).
 • Επιλέξτε την καρτέλα Indents and Spacing (Εσοχές και Διαστήματα).
 • Στο δεξί μέρος της καρτέλας, στο πλαίσιο Spacing, πατήστε το βέλος στο πλαίσιο Line Spacing και επιλέξτε 1.5 Lines.

Περιθώρια              Αρχή σελίδας

Η αλλαγή στα περιθώρια της σελίδας, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις σελίδες σας στις διάφορες απαιτήσεις σας.

 

 

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να αλλάξετε τα περιθώρια

 • Από την γραμμή των μενού επιλέξτε File (Αρχείο) και μετά Page Setup... (Εγκατάσταση Σελίδας).
 • Επιλέξτε την καρτέλα Margins (Περιθώρια).
 • Διαλέξτε τα περιθώρια που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

Κεφαλίδες και υποσέλιδα   Αρχή σελίδας

Άν θέλετε να επαναλαμβάνετε κάποιες πληροφορίες, όπως του τίτλο του εγγράφου τον συγγραφέα, τον αριθμό σελίδας κ.α., χρησιμοποιήστε κεφαλίδες (header) και υποσέλιδα (footer).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Αρχή σελίδας

Για να χρησιμοποιήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα

 • Από την γραμμή των μενού επιλέξτε View (Προβολή) και μετά Headers and Footers (Κεφαλίδες και Υποσέλιδα).
 • Ο δρομέας αυτόματα θα τοποθετηθεί σε ένα πλαίσιο από διακεκομμένες γραμμές με τον τίτλο Header.

 • Μια γραμμή με κουμπιά, όπως η παρακάτω, θα εμφανιστεί:

 • Άν μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας, θα βρείτε και άλλο πλαίσιο από διακεκομμένες γραμμές, που καλείται Footer.

 • Μπείτε σε ένα από αυτά τα δύο πλαίσια και εισάγετε λεπτομέρειες, όπως όνομα συγγραφέα, ημερομηνία έκδοσης, αριθμούς σελίδων κ.α. Οι πληροφορίες αυτές θα επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα του εγγράφου σας.

Πρόσθεση αριθμών σελίδας,Αρχή σελίδας
ημερομηνίας και ώρας          

Είναι πολύ χρήσιμο να έχετε την δυνατότητα να εισάγετε αριθμούς σελίδας, ημερομηνία και ώρα μέσα στο έγγραφό σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αρχή σελίδας

Για να προσθέσετε αριθμούς σελίδας στο έγγραφο σας

 • Τοποθετήστε τον δρομέα μέσα στο πλαίσιο footer.
 • Επιλέξτε το πλήκτρο για να προσθέσετε αριθμό σελίδας.
 • Ο αριθμός 1 θα εμφανιστεί σαν υποσέλιδο στη σελίδα σας.

 

Για να προσθέσετε ημερομηνία

 • Τοποθετήστε τον δρομέα μέσα στο πλαίσιο Header.
 • Επιλέξτε το πλήκτρο για να προσθέσετε την τρέχουσα ημερομηνία.
 • Η ημερομηνία θα εμφανιστεί σαν κεφαλίδα στη σελίδα σας.

 

Για να προσθέσετε ώρα

 • Τοποθετήστε τον δρομέα στο πλαίσιο Header.
 • Επιλέξτε το πλήκτρο για να προσθέσετε την τρέχουσα ώρα.
 • Η ώρα θα εμφανιστεί σαν κεφαλίδα στη σελίδα σας.

 

Εναλλακτικά

 • Επιλέξτε Insert (Εισαγωγή) από την γραμμή των μενού.
 • Διαλέξτε Page Number (Αριθμός Σελίδας) και Date and Time (Ημερομηνία και Ώρα) για να προσθέσετε αριθμό σελίδας και ημερομηνία και ώρα, αντίστοιχα.
Μέρος 10   Περιεχόμενα του Microsoft Word   Μέρος 12