Μενού Start
Γραμμή Εργασιών (Taskbar)   Περιεχόμενα των Windows 95   Επιλογή Βοήθειας (Help Database)

sb_yel.gif (104 bytes) Κουμπί εκκίνησης (Start)
sb_yel.gif (104 bytes) Παράθυρο κλεισίματος (Shut Down Window)
sb_yel.gif (104 bytes) Αναμονή (Suspend)
sb_yel.gif (104 bytes) Παράθυρο εκτέλεσης (Run Window)
sb_yel.gif (104 bytes) Παράθυρο βοήθειας (Help Window)
sb_yel.gif (104 bytes) Παράθυρο εύρεσης (Find Window)
sb_yel.gif (104 bytes) Υπομενού ρυθμίσεων (Settings submenu)
sb_yel.gif (104 bytes) Υπομενού εγγράφων (Documents Submenu)
sb_yel.gif (104 bytes) Υπομενού προγραμμάτων (Programs Submenu)

 

Κουμπί εκκίνησης (Start)
Το κουμπί εκκίνησης βρίσκεται στην αριστερή γωνία της γραμμής εργασιών, στο κάτω μέρος της οθόνης. Με αριστερό κλικ στο κουμπί αυτό εμφανίζεται το παρακάτω μενού.


Καθώς μετακινείτε τον δρομέα μέσα στο μενού, φωτίζονται οι επιλογές τις οποίες αυτός προσπερνάει. Τα μικρά βέλη δίπλα στις τέσσερις πρώτες επιλογές σημαίνουν ότι μόλις σταθεί ο δρομέας σε αυτές αναδύεται ένα υπομενού από τα αριστερά. Όπου δεν υπάρχουν μικρά βέλη, σημαίνει ότι με πάτημα του δείκτη του ποντικιού εκεί εκτελείται η αντίστοιχη επιλογή.

Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε το μενού Start κρατώντας πατημένο το πλήκτρο και επιλέγοντας το πλήκτρο , αν έχετε κανονικό πληκτρολόγιο ή επιλέγοντας τα εικονίδιο των Windows, έχετε συμβατό πληκτρολόγιο. Παρατηρήστε ότι όλες οι επιλογές του μενού διαθέτουν ένα υπογραμμισμένο γράμμα. Αυτό σημαίνει ότι όσο το μενού Start είναι ανοιχτό, μπορείτε να ανοίξετε τα υπομενού ή να τα παράθυρα που αντιστοιχούν στις επιλογές αυτές, επιλέγοντας το υπογραμμισμένο γράμμα από το πληκτρολόγιο.

Αρχή σελίδας

 

Αρχή σελίδας   Παράθυρο κλεισίματος (Shut Down Window)
Αριστερό κλικ στη επιλογή Shut Down (Κλείσιμο) από το μενού Start, ανοίγει το παράθυρο επιλογών Shut Down Windows (Κλείσιμο των Windows). Όλοι οι υπολογιστές πρέπει να έχουν διαθέσιμες τις τρεις επιλογές που φαίνονται στην εικόνα. Άν ο υπολογιστής σας έχει καταχωρημένους πολλαπλούς χρήστες, θα πρέπει να υπάρχει και η επιλογή Log off and log on as a different user (Έξοδος και είσοδος σαν διαφορετικός χρήστης). Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε το κύκλο που βρίσκεται δίπλα σε καθεμιά από αυτές ή επιλέξτε από το πληκτρολόγιο το υπογραμμισμένο γράμμα της κάθε επιλογής.

Η επιλογή Shut Down the Computer (Κλείσιμο του υπολογιστή) κλείνει τα Windows 95 και σας δίνει την δυνατότητα να αποθηκεύσετε τυχόν δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευτεί. Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων ή την πρόκληση βλάβης στα Windows 95, πριν σβήσετε τον υπολογιστή σας να βγαίνετε πάντοτε από τα Windows με την διαταγή αυτή. Μόλις η διαδικασία κλεισίματος ολοκληρωθεί επιτυχώς, στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα που σας πληροφορεί ότι τώρα μπορείτε να κλείσετε τον υπολογιστή σας με ασφάλεια.

Η επιλογή Restart the Computer (Επανεκκίνηση του υπολογιστή) ακολουθεί την ίδια διαδικασία κλεισίματος των Windows και του υπολογιστή και αυτόματα αρχίζει ξανά την εκκίνηση του. Πρόκειται για μια χρήσιμη δυνατότητα, σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα με τα Windows, το οποίο προκλήθηκε από δυσλειτουργία ή κατάρρευση κάποιου προγράμματος. Συνήθως, το κλείσιμο και η επανεκκίνηση του υπολογιστή λύνουν το πρόβλημα.

Σημείωση : Μια χρήσιμη συμβουλή είναι να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο καθώς επιλέγετε YES στην επιλογή Restart the Computer. Έτσι θα ανοίξουν ξανά τα Windows χωρίς να έχει επέλθει κανονικό κλείσιμο του υπολογιστή. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, και εσείς θα εξοικονομήσετε περισσότερο χρόνο.

Η επιλογή Restart the Computer in MS DOS mode (Επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση DOS) κλείνει τελείως τα Windows και αφήνει τον έλεγχο του υπολογιστή στο λειτουργικό του DOS. Καθώς αποκτάτε εμπειρία στη χρήση των Windows 95, πιθανόν να χρειαστείτε αυτή την διαταγή προκειμένου να εκτελέσετε κάποια εργασία, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο τα Windows είναι φορτωμένα.

Αρχή σελίδας

 

Αναμονή (Suspend)
Η επιλογή Suspend του μενού Start είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε έναν υπολογιστή με δυνατότητα διατήρησης ενέργειας. Άν αυτό συμβαίνει, μπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή και την οθόνη σε υπολειτουργία, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια, χωρίς να χρειαστεί να κλείσετε τον υπολογιστή. Η οθόνη παθαίνει black out και ο υπολογιστής τίθεται σε κατάσταση ύπνου. Μετακινώντας το ποντίκι ή πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, αυτόματα θα επαναφέρετε τον υπολογιστή στην κανονική του κατάσταση.

Αρχή σελίδας

 

Αρχή σελίδας   Παράθυρο εκτέλεσης (Run Window)
Με αριστερό κλικ στην επιλογή Run (Εκτέλεση) του μενού Start, ανοίγει το παράθυρο Run. Αν γνωρίζετε το ακριβές μονοπάτι ενός αρχείου στο DOS, εγγράφου ή φακέλου μπορείτε να το πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο κειμένου, δίπλα από την λέξη Open (Άνοιγμα) και πατήστε OK. Άν εισάγετε το όνομα ενός προγράμματος, το παράθυρο εκτέλεσης θα σας το τρέξει. Αν εισάγετε το όνομα ενός εγγράφου, θα σας το ανοίξει και μαζί με αυτό και το σχετικό πρόγραμμα με το οποίο γράφτηκε.
Για παράδειγμα, αν έχετε ένα αρχείο κειμένου με το όνομα NOTE.TXT, και στο παράθυρο εκτέλεσης εισάγετε το μονοπάτι   C:\WINDOWS\DESKTOP\NOTE.TXT, πατώντας στην συνέχεια OK, το Notepad θα ανοίξει και το αρχείο σας θα έχει φορτωθεί αυτόματα. Άν εισάγετε το όνομα κάποιου φακέλου, παράδειγμα C:\PROGRAM FILES, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα δείχνει τα περιεχόμενα του φακέλου. Άν δεν είστε σίγουροι για την ακρίβεια του μονοπατιού, μπορείτε να ψάξετε γι αυτό μέσω του παραθύρου My Computer, πατώντας το κουμπί Browse... (Αναζήτηση). Μόλις εντοπίσετε το αρχείο, επιλέξτε το πατώντας μία φορά με το δείκτη του ποντικιού, πατήστε το κουμπί Open (Άνοιγμα), στο κάτω μέρος του παραθύρου, και θα επιστρέψετε στο παράθυρο εκτέλεσης, με το μονοπάτι να αναγράφεται στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Πατώντας το βέλος, δίπλα από το πλαίσιο που περιέχει το όνομα του αρχείου, θα ανοίξει μία λίστα που περιέχει τα αρχεία που αναζητήσατε πιο πρόσφατα από το παράθυρο εκτέλεσης. Επιλέγοντας ένα από αυτά τα αρχεία, το μονοπάτι του θα εμφανιστεί στο παράθυρο και έτσι θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αν το χρειαστείτε, χωρίς να το πληκτρολογήσετε ξανά.

Αρχή σελίδας

 

Παράθυρο βοήθειας (Help Window)
Η επιλογή της διαταγής Help (Βοήθεια) από το μενού Start εμφανίζει την Επιλογή Βοήθειας (Help Database) των Windows 95.

Αρχή σελίδας

 

Παράθυρο εύρεσης (Find Window)
Η επιλογή της διαταγής Find (Εύρεση) από το μενού Start, θα εμφανίσει ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας παρέχει έναν ή περισσότερους τρόπους για την διενέργεια ερευνών. Το λιγότερο, κάθε υπολογιστής πρέπει να έχει διαθέσιμη την επιλογή Find File or Folders (Εύρεση Αρχείων ή Φακέλων), όπως περιγράφεται στην σελίδα του παραθύρου εύρεσης των Windows 95. Αν είστε συνδεμένοι σε δίκτυο, μια ακόμη διαταγή θα είναι διαθέσιμη: Find Computer (Εύρεση Υπολογιστή), με την οποία έχετε την δυνατότητα να βρείτε την ακριβή τοποθεσία κάποιου άλλου υπολογιστή, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζετε το όνομα του.

Αρχή σελίδας

 

Αρχή σελίδας   Υπομενού ρυθμίσεων (Settings submenu)
Τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω στην διαταγή Settings (Ρυθμίσεις) του μενού Start ανοίγει το υπομενού ρυθμίσεων. Αυτό περιέχει τρεις επιλογές, όπως φαίνεται και στην διπλανή εικόνα. Επιλέγοντας Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο Control Panel, οι λειτουργίες του οποίου
περιγράφονται στην σελίδα του πίνακα ελέγχου των Windows 95. Επιλέγοντας Taskbar (Γραμμή Εργασιών) ανοίγει το παράθυρο Taskbar Properties (Ιδιότητες Γραμμής εργασιών) που περιγράφεται στην σελίδα της γραμμής εργασιών των Windows 95.


Τέλος, επιλέγοντας Printers (Εκτυπωτές) ανοίγει ο φάκελος των εκτυπωτών, όπως φαίνεται δίπλα. Εικονίζονται όλοι οι εκτυπωτές που είναι εγκατεστημένοι στον υπολογιστή σας ή αυτοί που σας είναι διαθέσιμοι μέσω ενός δικτύου. Το εικονίδιο Add Printer (Προσθήκη Εκτυπωτή) υπάρχει σε κάθε υπολογιστή. Επιλέγοντας το εικονίδιο αυτό ανοίγει το παράθυρο Add Printer Wizard (Οδηγός Προσθήκης Εκτυπωτή),που σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα στην διαδικασία σύνδεσης ενός εκτυπωτή με τον υπολογιστή σας. Τα υπόλοιπα εικονίδια ποικίλουν ανάλογα με τους εκτυπωτές που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας.

Μόλις επιλέξετε με τον δρομέα του ποντικιού ένα εικονίδιο από τον φάκελο των εκτυπωτών, όπως τον LaserJet του παραδείγματος, θα έχετε πρόσβαση σε έναν αριθμό ρυθμίσεων για τον εκτυπωτή που επιλέχθηκε. Αυτές περιλαμβάνουν:
  • Ρύθμιση του εκτυπωτή με τις επιλογές που είναι προεπιλεγμένες όταν αυτός τίθεται σε λειτουργία.
  • Παύση της εκτύπωσης όλων των εργασιών που έχουν σταλεί στον εκτυπωτή. Μπορείτε, δηλαδή, να επιλέξετε Pause (Παύση), ώστε να συγκεντρώσετε έναν αριθμό εργασιών που χρειάζονται εκτύπωση, και να επιλέξετε ξανά Pause ώστε να εκτυπωθούν όλες οι εργασίες η μία πίσω από την άλλη.
  • Ακύρωση όλων των εργασιών που περιμένουν στον συγκεκριμένο εκτυπωτή.
  • Δημιουργία συντόμευσης ή αντίθετα διαγραφή ενός εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας.
  • Απόδοση ενός περισσότερο περιγραφικού ονόματος στον εκτυπωτή.
  • Αλλαγή ορισμένων ιδιοτήτων, όπως η ποιότητα της εκτύπωσης, μέσα από το πλαίσιο ιδιοτήτων.

Αρχή σελίδας


 

Υπομενού εγγράφων (Documents Submenu)

Αρχή σελίδας

Η επιλογή Documents από το μενού Start ανοίγει μία λίστα αρχείων κειμένου, ήχου, εικόνας κ.α. που εσείς πρόσφατα έχετε επεξεργαστεί. Πρόκειται για μία χρήσιμη ιδιότητα, αφού μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα ένα αρχείο που μόλις πριν κλείσατε. Μπορείτε να αποφύγετε τον Εξερευνητή των Windows, το παράθυρο My Computer ή την πληκτρολόγηση μονοπατιών στο παράθυρο Run, με ένα απλό πάτημα στο κουμπί εκκίνησης και την τοποθέτηση του δρομέα πάνω στο μενού Documents έτσι ώστε να ανοίξει το υπομενού που φαίνεται στην εικόνα. Με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξει ξανά.

 

Αρχή σελίδας   Υπομενού προγραμμάτων (Programs Submenu)

Η επιλογή Programs (Προγράμματα) του μενού Start οδηγεί σε μια σειρά αναδυόμενων μενού, από τα οποία μπορείτε να ανοίξετε τα προγράμματα και τις εφαρμογές του υπολογιστή σας. Κάθε μενού που αναδύεται είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, ως προς το περιεχόμενό του.

Σε αυτά τα υπομενού, τα προγράμματα με τα εικονίδια δίπλα τους και τα μικρά βέλη στα δεξιά (όπως η επιλογή Accessories, παραπάνω) είναι φάκελοι που περιέχουν άλλα προγράμματα. Η τοποθέτηση του κέρσορα πάνω τους, ανοίγει το επόμενο υπομενού.

Τα προγράμματα που δεν έχουν βέλη στα δεξιά, όπως ο Εξερευνητής των Windows (Windows Explorer) στο πρώτο υπομενού και το Notepad στο δεύτερο, είναι προγράμματα που φορτώνονται αμέσως μόλις τα επιλέξετε με αριστερό κλικ. Στο παράδειγμα παραπάνω, το Notepad ανοίγει με τα βήματα:

  1. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης.
  2. Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στην επιλογή Programs (Προγράμματα), ώστε να ανοίξει το αντίστοιχο υπομενού.
  3. Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στην επιλογή Accessories, ώστε να ανοίξει το υπομενού της.
  4. Επιλέξτε Notepad.

Καθώς προσθέτετε νέα προγράμματα στον υπολογιστή σας, θα παρατηρήσετε ότι το μενού των προγραμμάτων μεγαλώνει γρήγορα σε σημείο να γίνεται δύσχρηστο. Για να κάνετε την ζωή σας ευκολότερη και να απαλλαχτείτε από τα ογκώδη μενού, μια καλή μέθοδος είναι να διαγράψετε τα προγράμματα που πραγματικά δεν χρειάζεστε και να ομαδοποιήσετε τα υπόλοιπα με τρόπο που να σας εξυπηρετεί περισσότερο.

Ένας εύκολος τρόπος να ανοίξετε το μενού Programs και να το οργανώσετε καλύτερα, είναι να κάνετε δεξί κλικ στο κουμπί εκκίνησης και να επιλέξετε Explore (Εξερεύνηση) από το αναδυόμενο μενού. Έπειτα, επιλέξτε το σήμα της πρόσθεσης (+) αριστερά του Programs, ώστε να ανοίξει ο φάκελος:

Περιπλανηθείτε ανάμεσα στους φακέλους και κοιτάξτε τα περιεχόμενα τους. Πολλά προγράμματα είναι συνδεδεμένα με ορισμένα αρχεία, όπως αρχεία readme, αρχεία εγκατάστασης και αρχεία βοηθείας. Είστε σίγουροι ότι τα χρειάζεστε όλα αυτά μέσα στο μενού Start; Τα αρχεία του μενού Start είναι συντομεύσεις για άλλα αρχεία και όχι για τα ίδια τα αρχεία αυτά. Μπορείτε να διαγράψετε με ασφάλεια αυτά που δεν σας προσφέρουν τίποτα χωρίς να επηρεάσετε τα αυθεντικά αρχεία. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του μενού Programs.

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε ομάδες προγραμμάτων που να έχουν νόημα για σας. Τα περισσότερα προγράμματα δημιουργούν δικούς τους φακέλους στο μενού Start. Στα αλήθεια χρειάζεστε μια σειρά από φακέλους με διάφορα ονόματα, που καθένας περιέχει μια σύνδεση για κάποιο πρόγραμμα ή είναι προτιμότερο να δημιουργήσετε εσείς οι ίδιοι τους φακέλους που χρειάζεστε ομαδοποιώντας παρόμοια προγράμματα, διαγράφοντας αυτούς που δεν χρειάζεστε; Μπορείτε, λοιπόν, να δημιουργήσετε, να μετονομάσετε ή και να μεταφέρετε αρχεία και φακέλους από τον έναν φάκελο στον άλλο. Έτσι θα οργανώσετε καλύτερα τα υπομενού και θα έχετε γρηγορότερη πρόσβαση στα προγράμματα σας.

Αρχή σελίδας

Γραμμή Εργασιών (Taskbar)   Περιεχόμενα των Windows 95   Επιλογή Βοήθειας (Help Database)