Σχεδιασμός και Διαχείριση του site
2.1 Χρησιμοποιώντας το Site Designer για τη γρήγορη δημιουργία της δομής του site
2.2 Η χρήση του Link View και Repair
2.3 Διαχείριση δυναμικού site με Layouts και Τhemes
2.4 Σύνταξη Cascading Style Sheets με τον CSS Editor

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ