ΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Vertical text menu )


    Το μενού κάθετου κειμένου δίνει στους χρήστες μια σειρά από λέξεις ή φράσεις που αναπτύσσονται κάθετα και από τις οποίες πρέπει αυτός να επιλέξει. Ο χρήστης κάνοντας κλικ πάνω σε ένα αντικείμενο μπορεί να οδηγηθεί σε μια διαφορετική σελίδα ή σε μια άλλη ενέργεια (π.χ. να δει μια εικόνα ή να ακούσει ένα αρχείο ήχου). Το μενού αυτό έχει τη μορφή :

<P>Phrase or sentence introducing to the menu :</P>
<UL>
<LI><A HREF="option1.htm">first option</A>
<LI><A HREF="option2.htm">second option</A>
<LI><A HREF="option3.htm">third option</A>
<LI><A HREF="option4.htm">fourth option</A>
<LI><A HREF="option5.htm">fifth option</A>
</UL>

    Βλέπουμε λοιπόν ότι δημιουργούμε το μενού κάθετου κειμένου με τη χρήση ενος συνδέσμου που ενεργοποιείται από κείμενο και είναι οργανωμένος ως στοιχείο μια μη-αριθμημένης λίστας. Το Phrase or sentence introducing to the menu : που βρίσκεται ανάμεσα στις ετικέτες <P> και </P> είναι η εξήγηση του τι περιλαμβάνει το μενού και ουσιαστικά μας εισάγει στα αντικείμενά του. Το option1.htm δηλώνει την URL της σελίδας ή της ενέργειας στην οποία θα κατευθυνθεί ο χρήστης αν επιλέξει την πρώτη φράση μέσα από το κείμενο first option, το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις υπόλοιπες επιλογές. Αν δε θέλουμε να εμφανιστούν οι βούλες, σαν αποτέλεσμα της μη-αριθμημένης λίστας, μπορούμε απλώς να γράψουμε :

<P>Phrase or sentence introducing to the menu :</P>
<UL>
<A HREF="option1.htm">first option</A><BR>
<A HREF="option2.htm">second option</A><BR>
<A HREF="option3.htm">third option</A><BR>
<A HREF="option4.htm">fourth option</A><BR>
<A HREF="option5.htm">fifth option</A><BR>
</UL>

δηλαδή να παραλείψουμε τις ετικέτες <LI> και απλώς να προσθέσουμε τις <BR>, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται όλες οι επιλογές στοιβαγμένες σε μια σειρά.

UP


ΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

    Το μενού αυτό δίνει στους χρήστες μια οριζόντια λίστα επιλογών. Είναι το ίδιο με το προηγούμενο με τη μόνη διαφορά ότι οι επιλογές είναι οργανωμένες σε οριζόντια διάταξη. Έτσι, έχουμε :

<P>Phrase or sentence introducing to the menu :</P>
[<A HREF="option1.htm">first option</A>]
[<A HREF="option2.htm">second option</A>]
[<A HREF="option3.htm">third option</A>]
[<A HREF="option4.htm">fourth option</A>]
[<A HREF="option5.htm">fifth option</A>]


   Τα στοιχεία που αποτελούν το μενού είναι τα ίδια με τα προηγούμενα. Εδώ όμως δεν έχουμε <BR> στο τέλος κάθε επιλογής, έτσι ώστε όλες να εμφανίζονται οριζόντια σε μια γραμμή. Για να ξεχωρίζουν οι επιλογές μεταξύ τους τοποθετούμε το χαρακτήρα [ ή μπορούμε να βάλουμε και τον \.

UP


ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ  (Icon menu )

    Στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα μενού εικονιδίων, δηλαδή η επιλογή μας ενεργοποιείται κάνοντας κλικ πάνω σε ένα εικονίδιο. Το μενού αυτό δίνει μια γραφική προσέγγιση επιλογής ενεργειών και αντικειμένων. Έχουμε λοιπόν :

<P>Phrase or sentence introducing to the menu :</P>
<A HREF="option1.htm"><IMG SRC="icon1.gif" ALT="[icon1]"></A>
<A HREF="option2.htm"> <IMG SRC="icon2.gif" ALT="[icon2]"></A>
<A HREF="option3.htm"> <IMG SRC="icon3.gif" ALT="[icon3]"></A>
<A HREF="option4.htm"> <IMG SRC="icon4.gif" ALT="[icon4]"></A>
<A HREF="option5.htm"> <IMG SRC="icon5.gif" ALT="[icon5]"></A>

    Στην περίπτωση αυτή έχουμε και πάλι την εισαγωγική πρόταση προς το μενού Phrase or sentence introducing to the menu :. Το option1.htm δηλώνει την URL στην οποία θα κατευθυνθεί ο σρήστης κάνοντας κλικ στο πρώτο εικονίδιο, το icon1.gif είναι η URL στην οποία βρίσκεται το εικονίδιο και icon1 δηλώνει το τι θα δουν οι χρήστες που χρησιμοποιούν μη-γραφικά προγράμματα ανάγνωσης.

UP


ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟΥ   (Text-and-icon menu)

    Το μενού εικονιδίου και κειμένου συνδιάζει τρία στοιχεία :
- μια μη-αριθμημένη λίστα που δημιουργεί μια κάθετη λίστα επιλογών
- εικονίδια-επιλογές που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να οδηγήσουν σε κάποια άλη σελίδα ή ενέργεια και
- μια περιγραφή, σε κείμενο, κάθε επιλογής η οποία μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί.

<P>Phrase or sentence introducing to the menu :</P>
<UL>
<LI>
<A HREF="option1.htm"><IMG SRC="icon1.gif" ALT="[icon1]">first option</A>
<LI>
<A HREF="option2.htm"> <IMG SRC="icon2.gif" ALT="[icon2]">second option</A>
<LI>
<A HREF="option3.htm"> <IMG SRC="icon3.gif" ALT="[icon3]">third option</A>
<LI>
<A HREF="option4.htm"> <IMG SRC="icon4.gif" ALT="[icon4]">fourth option</A>
<LI>
<A HREF="option5.htm"> <IMG SRC="icon5.gif" ALT="[icon5]">fifth option</A>
</UL>

Οπως μπορεί καποιος να διακρίνει η περίπτωση αυτή είναι ένας συνδιασμός όλων των προηγούμενων. Έτσι, έχουμε την εισαγωγική πρόταση Phrase or sentence introducing to the menu :, την νέα URL option1.htm στην οποία θα κατευθυνθεί ο χρήστης κάνοντας κλικ είτε στη φράση first option είτε στο εικονίδιο που βρίσκεται στην URL icon1.gif και το icon1 αντιπροσωπεύει την πρώτη επιλογή στους μη-γραφικά προγράμματα ανάγνωσης. Αν δε θέλουμε να εμφανιστούν βούλες μπορούμε απλά να παραλείψουμε τις ετικέτες <LI> και να προσθέσουμε τις <BR> στο τέλος κάθε επιλογής, δηλαδή :

<P>Phrase or sentence introducing to the menu :</P>
<UL>
<A HREF="option1.htm"><IMG SRC="icon1.gif" ALT="[icon1]">first option</A><BR>
<A HREF="option2.htm"> <IMG SRC="icon2.gif" ALT="[icon2]">second option</A><BR>
</UL>

UP