ΜΗ-ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ

    Αυτή η λίστα εμφανίζει τα στοιχεία της με βούλες (bullets). Είναι η ιδανική αναπαράσταση στοιχείων που δεν χαρακτηρίζονται από κάποια ιεραρχία ή ακολουθία. Είναι :

<UL>
<LI>first item
<LI>second item
<LI>third item
</UL>

Τα στοιχεία της λίστας, που εμφανίζονται μέσω των ετικετών <LI>, τοποθετούνται ανάμεσα στην αρχική ετικέτα <UL> και την τελική </UL>.

UP


ΜΗ-ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

    Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε λίστα δυο επιπέδων, αν τα δεδομένα μας το απαιτούν, απλά με το να "φωλιάσουμε" τη μία λίστα μέσα στη άλλη :
<UL>
<LI>first item
    <UL>
    <LI>first sub-item
    <LI>second sub-item
    <LI>third sub-item
    </UL>
<LI>second item
    <UL>
    <LI>first sub-item
    <LI>second sub-item
    <LI>third sub-item
    </UL>
<LI>third item
    <UL>
    <LI>first sub-item
    <LI>second sub-item
    <LI>third sub-item
    </UL>
</UL>


    Βλέπουμε ότι τα στοιχεία που προσδιορίζουν αυτό το είδος λίστας είναι το ίδια με αυτά του προηγούμενου. Αυτές οι λίστες είναι πολύ καλές αν έχουν δεδομένα των οποίων η δομή είναι πολύπλοκη, αλλά θέλουν μεγάλη προσοχή για να μην ξεχάσουμε κάποια ετικέτα (θα μας εμφανίζονται άλλα αντί άλλων).

UP


ΜΗ-ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

    Συνήθως αυτό το είδος λίστας χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε κάποια από τα στοιχεία. Πρόκειται για καλή οργάνωση όταν έχουμε στοιχεία που είναι σύνθετα για μια απλή μη-αριθμημένη λίστα, αλλά πολύ απλά για μια λίστα ορισμού (θα δούμε παρακάτω τι είναι). Έτσι, έχουμε :

<UL>
<LI><STRONG>short phrase.</STRONG>more details on that item.
<LI><STRONG>short phrase.</STRONG>more details on that item.
<LI><STRONG>short phrase.</STRONG>more details on that item.
<LI><STRONG>short phrase.</STRONG>more details on that item.
</UL>

    Εδώ το short phrase είναι η φράση που θέλουμε να τονίσουμε και το more details on that item είναι το κείμενο που εμφανίζεται κανονικά και που περιλαμβάνει τις περισσότερες πληροφορίες. Αν δε θέλουμε η έμφαση που θα δώσουμε να είναι έντονη, μπορούμε αντί για την ετικέτα <STRONG> να χρησιμοποιήσουμε την <I>, να εμφανίσουμε δηλαδή τη φράση που θέλουμε να τονίσουμε σε italics.

UP


ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ

    Με τη λίστα αυτή δημιουργούμε κατευθείαν μια λίστα από αριθμημένα στοιχεία. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν έχουμε στοιχεία που έχουν λογική ακολουθία ή είναι αριθμημένα.


<OL>
<LI>first item
<LI>second item
<LI>third item
<LI>fourth item
</OL>

Τα στοιχεία της λίστας εμφανίζονται από τις ετικέτες <LI> και τοποθετούνται μεταξύ των <OL> και </OL>. Το πρόβλημα που προκύπτει κάποιες φορές εχει να κάνει με το ότι οι αριθμοί δεν εμφανίζονται σύμφωνα με τη λογική τους ακολουθία (π.χ. το πρώτο στοιχείο δεν εμφανίζεται με τον αριθμό 1). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ελέξουμε αν υπάρχει ή αν έχουμε ξεχάσει την ετικέτα </OL>.

UP


ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

Όπως και στη μη-αριθμημένη λίστα, έτσι και εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε λίστα που να δομείται σε δύο επίπεδα. Είναι :
<OL>
<LI>first item
    <OL>
    <LI>first sub-item
    <LI>second sub-item
    <LI>third sub-item
    </OL>
<LI>second item
    <OL>
    <LI>first sub-item
    <LI>second sub-item
    <LI>third sub-item
    </OL>
<LI>third item
    <OL>
    <LI>first sub-item
    <LI>second sub-item
    <LI>third sub-item
    </OL>
</OL>

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι μπορεί να γίνει συνδιασμός αυτών των ειδών λίστας. Το μόνο που χρειάζεται είναι φαντασία και φυσικά προσοχή να μην ξεχάσουμε κάποια ετικέτα ή να μην βάλουμε κάποια σε μη-κατάλληλη θέση. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε :

<OL>
<LI>first numbered item
<LI>second numbered item
    <UL>
    <LI>bullet item one
    <LI>bullet item two
    </UL>
<LI>third numbered item
</OL>

UP


ΛΙΣΤΑ ΟΡΙΣΜΟΥ

    Χρησιμοποιούμε τη λίστα ορισμού όταν θέλουμε να ορίσουμε την έννοια μιας σειράς δεδομένων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν έχουμε να κάνουμε με ορισμό λεξιλογίου (γλωσσάρι), σύντομα βιογραφικά ατόμων και ίσως συνδέσμους προς άλλους κόμβους του ιστού, τα οποία θα ακολουθούνται από μια μικρή περιγραφή τους. Μπορούμε ακόμα να θέσουμε τον ορισμό σαν μια μικρή επικεφαλίδα μιας σύντομης, επεξηγηματικής παραγράφου κάποιας έννοιας. Είναι :
<DL>
<DT>first item
<DD>its definition
<DT>second item
<DD>its definition
<DT>third item
<DD>its definition
</DL>


Η ετικέτα <DT> δηλώνει τον ορισμό του κάθε όρου και η <DD> την εξήγηση του όρου.


UP