Αλλαγή εμφάνισης μιας ιστοσελίδας
Γενικώς, μια Ιστοσελίδα διαβάζεται με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οποιοδήποτε άλλο μέσο. Οι επισκέπτες μιας θέσης Ιστού διαβάζουν το κείμενο της Ιστοσελίδας όπως και κάθε τυπωμένο κείμενο, αλλά το γεγονός ότι οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε κάθε μία οθόνη υπολογιστή προσθέτει μια νέα διάσταση στην ανάγνωση. Χάρη στην ηλεκτρονική τους μορφή, οι Ιστοσελίδες είναι αλληλεπιδραστικές και δίνουν στους αναγνώστες περισσότερες δυνατότητες να επιλέξουν και να αποκριθούν στο θέμα που εξετάζουν.
4.1 Μορφοποίηση κειμένου
4.2 Εισαγωγή συμβόλων
4.3 Αλλαγή της διάταξης της σελίδας
4.4 Επεξεργασία του κειμένου μιας σελίδας
4.5 Διάταξη των πληροφοριών σε μια σελίδα
4.6 Δημιουργία Λίστας
4.7 Δημιουργία πινάκων
4.8 Εφαρμογή θεμάτων
4.9 Διαίρεση των κελιών ενός πίνακα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ