11. Περισσότερες συναρτήσεις

Αυτό το κεφάλαιο είναι η συνέχεια των όσων αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι είναι οι υπερβατικές συναρτήσεις και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ’ ένα πρόγραμμα. Θα παρουσιάσουμε ένα απλό πρόγραμμα βάσης δεδομένων με μια υπερβατική συνάρτηση για να δείξουμε την χρήση της. Έπειτα,στα επόμενα προγράμματα, θα παρουσιάσουμε πιο περίπλοκη χρήση των υπερβατικών συναρτήσεων με τέτοιο τρόπο που να δείχνει τον λόγο ύπαρξης τους.

Προηγούμενο κεφάλαιο Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο