6. Περισσότερη Eνσωμάτωση

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξει την χρήση ορισμένων παραδοσιακών στοιχείων της C ή C++ με τις κλάσεις και τα αντικείμενα. Θα αναφέρουμε δείκτες σε αντικείμενα και δείκτες μέσα σε αντικείμενα, ακόμα πίνακες αντικειμένων και πίνακες μέσα σε αντικείμενα. Εφόσον τα αντικείμενα είναι μια ακόμα δομή δεδομένων της C όλα τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν χρειαστεί.

Με σκοπό την συστηματική μελέτη, θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα BOXES1.CPP του προηγούμενου κεφαλαίου σαν αρχικό σημείο, και θα προσθέτουμε λίγα νέα στοιχεία σε κάθε παράδειγμα. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ απλό πρόγραμμα με τον ορισμό, την υλοποίηση μιας κλάσης και το κυρίως πρόγραμμα στο ίδιο αρχείο. Επιλέχτηκε σαν αρχικό σημείο διότι κάνοντας αλλαγές σε ορισμένα τμήματα του προγράμματος είναι πιο βολικό να βρίσκονται αυτά στο ίδιο αρχείο. Σημειώνουμε ότι ο σωστός τρόπος χρήσης αυτών των δομών είναι να βρίσκονται σε τρία διαφορετικά αρχεία, όπως δόθηκαν στα προγράμματα BOX.HPP, BOX.CPP και BOXES2.CPP του προηγούμενου κεφαλαίου. Αυτό επιτρέπει στον δημιουργό του box να παρέχει στον χρήστη μόνο την διασύνδεση, δηλαδή το αρχείο BOX.HPP. Μη δίνοντας την υλοποίηση, δηλαδή το αρχείο BOX.CPP, εφαρμόζει την τεχνική της απόκρυψης πληροφοριών.

Εκτελώντας τα προγράμματα αυτού του κεφαλαίου, τα οποία σας δίνονται έτοιμα, θα κατανοήσετε όλες τις έννοιες σχετικά με τα αντικείμενα και θα είστε σε θέση να δημιούργήσετε τα δικά σας προγράμματα.

Προηγούμενο κεφάλαιο Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο