4. Συναρτήσεις

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στις αλλαγές στην χρήση των συναρτήσεων, που έγιναν στην C++,με σκοπό να γίνει ο προγραμματισμός πιο εύκολος και να επιτρέψει στον μεταγλωττιστή μεγαλύτερο έλεγχο λαθών. Επίσης αναφέρονται η νέα μορφή ορισμού των συναρτήσεων καθώς και η προτυποποίηση.

Η προτυποποίηση επιτρέπει στον μεταγλωττιστή να κάνει επιπρόσθετους ελέγχους στις κλήσεις συναρτήσεων, ανιχνεύοντας έτσι περισσότερα προγραμματιστικά λάθη. Τα δύο πρώτα παραδείγματα του κεφαλαίου ασχολούνται με την προτυποποίηση και την χρησιμότητα της. Η προτυποποίηση είναι μια σχετικά νέα προσθήκη στην C, έτσι και οι έμπειροι προγραμματιστές μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με αυτήν. Η μελέτη των προγραμμάτων που ακολουθούν όπως και της θεωρίας που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο θα βοηθήσει στην πλήρη κατανόηση της προτυποποίησης.

Προηγούμενο κεφάλαιο Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο