1. Απλά πράγματα

Πριν ξεκινήσουμε τη μελέτη της γλώσσας C++ και του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού, θα αναφέρουμε μερικά πράγματα. Επειδή το πεδίο του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού είναι καινούργιο είναι αρκετά μεγάλη η νέα ορολογία που θα πρέπει να μάθει κανείς.Γι’ αυτό θα προσθέτουμε μερικές νέες δομές σε κάθε κεφάλαιο ώστε να γίνει ευκολότερη η εκμάθηση της γλώσσας. Τα κεφάλαια 1 ως 4 αναφέρονται σε προσθήκες στην C++, αλλά όχι στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Οι τεχνικές του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού αναφέρονται από το κεφάλαιο 5 και μετά. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τη μορφή που έχουν τα σχόλια, τον τελεστή εμβέλειας, την βιβλιοθήκη iostream, τις λειτουργίες των αρχείων ρευμάτων και τέλος τον ορισμό των μεταβλητών.

Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο