Κεφάλαιο 9 - Είσοδος και Έξοδος

Το κεφάλαιο αυτό αχσχολείται με τη διαχείριση των συσκευών εισόδου και εξόδου. Το πρώτο πρόγραμμα ασχολείται με το αρχείο κεφαλή STDIO.C και με την είσοδο και έξοδο στο DOS, ενώ το δεύτερο με την είσοδο και έξοδο σε χαμηλότερο επίπεδο. Τα δύο επόμενα κάνουν λόγο για την είσοδο ακεραίων και συμβολοσειρών αντίστοιχα. Το πρόγραμμα INMEM.C παρουσιάζει την είσοδο και έξοδο στη μνήμη, ενώ το SPECIAL.C αναφέρεται σε θέματα, όπως η ανακατεύθυνση και τα λάθη εκτέλεσης και η πρόταση EXIT. Το κεφάλαιο 9 περιέχει τα εξής προγράμματα:

Περιεχόμενα Βιβλίου Προηγούμενο Κεφάλαιο Επόμενο Κεφάλαιο