ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ C
ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι σημειώσεις αυτές δεν αποτελούν μια πλήρη εισαγωγή στην γλώσσα 
προγραμματισμού C, ούτε ένα πλήρες εγχειρίδιο αναφοράς στη C. Δεν αποτελούν 
μιά πρώτη εισαγωγή στις τεχνικές προγραμματισμού γενικά. Οι σημειώσεις αυτές 
απευθύνονται σε αναγνώστες που γνωρίζουν ήδη να προγραμματίζουν σε κάποια 
προστακτική γλώσσα και ειδικότερα στην Pascal που χρησιμοποιείται σαν 
γλώσσα αναφοράς. Επίσης υποτίθεται ότι ο αναγνώστης είναι εξοικειωμένος με 
τα λειτουργικά συστήματα και τα περιβάλλοντα προγραμματισμού. Ο στόχος των 
σημειώσεων είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης γρήγορα τη δυνατότητα να 
διαβάζει και να γράφει προγράμματα σε C.

Περιεχόμενα Βιβλίου