Προγραμματισμός Sockets σε C, απλά παραδείγματα

Για μεταγλώττιση :

1. UDP

2. TCP 3. IP multicast 4. Miscellaneous