[Κεφαλαιο 3][Previous] [Next][Art of Assembly][Randall Hyde]

Art of Assembly: Κεφαλαιο 3


3.3.10 Ο 886 επεξεργαστής


3.3.10 Ο 886 επεξεργαστής

Ο 886 είναι ο πιο αργός επεξεργαστής της οικογένειας x86 επεξεργαστών. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το χρόνο που απαιτείται για τους διάφορους τύπους εντολών στους 886 επεξεργαστές.
 
 

Table 19: Execution Times for 886 Instructions 

Instruction Addressing Mode mov (both forms)  add, sub, cmp, and, or,  not  jmp  jxx 
reg, reg       
reg, xxxx  6-7  8-9       
reg, [bx]  7-8  9-10       
reg, [xxxx]  8-10  10-12       
r eg, [xxxx+bx]  10-12  12-14       
[bx], reg  7-8         
[xxxx], reg  8-10         
[xxxx+bx], reg  10-12         
reg         
[bx]  9-11     
[xxxx]      10-13     
[xxxx+bx]      12-15     
xxxx        6-7  6-8 

 

Βλέπουμε ότι οι πιο μεγάλες εντολές απαιτούν πιο πολύ χρόνο για να εκτελεστούν. Αυτές που δεν αναφέρονται στη μνήμη εκτελούνται γρηγορότερα. Τέλος, οι εντολές που χρησιμοποιούν περίπλοκούς τύπους διευθυνσιοδότησης τρέχουν αργότερα. Οι εντολές που χρησιμοποιούν ως τελεστές καταχωρητές είναι μικρότερες, δεν προσπελαύνουν τη μνήμη και δεν χρησιμοποιούν περίπλοκους τύπους διευθυνσιοδότησης. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να κρατάμε τις μεταβλητές ενός προγράμματος σε καταχωρητές.