Ουρά

 Οι ουρές είναι καθημερινό φαινόμενο. Για παράδειγμα, ουρές δημιουργούνται όταν άνθρωποι, αυτοκίνητα, εργασίες, προγράμματα κ.λπ. περιμένουν για να εξυπηρετηθούν. Σε μία ουρά αναμονής με ανθρώπους, συμβαίνει να εξυπηρετείται εκείνος που στάθηκε στην ουρά πρώτος απ’ όλους τους άλλους. Η μέθοδος αυτής επεξεργασίας ονομάζεται Πρώτο μέσα πρώτο έξω (FIFO-First In First Out).

Δυο είναι οι κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε μία ουρά:

Άρα, σε αντίθεση με τη δομή της στοίβας, στην περίπτωση της ουράς απαιτούνται δυο δείκτες: ο εμπρός (front) και ο πίσω (rear) δείκτης, που μας δίνουν τη θέση του στοιχείου που σε πρώτη ευκαιρία θα εξαχθεί και τη θέση του στοιχείου που μόλις εισήλθε.

 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται μια ουρά με τέσσερα στοιχεία στην οποία εισάγεται ένα στοιχείο και ακολούθως εξάγεται ένα στοιχείο

 

 

      εμπρός           πίσω

       (front)          (rear)

        Εμπρός             πίσω

        (front)              (rear)

        Εμπρός              πίσω

        (front)              (rear)

 

α)Μια ουρά με 4 στοιχεία

β)Η ουρά μετά εισαγωγή   του στοιχείου 8

γ)Η ουρά μετά την εξαγωγή του στοιχείου 5

 

 

 

 

 

 

Μια ουρά μπορεί να υλοποιηθεί με τη βοήθεια ενός μονοδιάστατου πίνακα. Για την εισαγωγή ενός στοιχείου στην ουρά αυξάνεται ο δείκτης rear κατά ένα και στη θέση αυτή αποθηκεύεται το στοιχείο. Αντίστοιχα για τη λειτουργία της εξαγωγής, εξέρχεται το στοιχείο που δείχνει ο δείκτης front, ο οποίος στη συνέχεια αυξάνεται κατά ένα, για να δείχνει το επόμενο στοιχείο που πρόκειται να εξαχθεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε ενέργεια αν υπάρχει ελεύθερος χώρος στον πίνακα για την εισαγωγή ή αν υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο για εξαγωγή.

 

Στοίβα

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λίστες