Περίπτερα (kiosks)

Μια από τις πρώτες εφαρμογές των πολυμέσων ήταν η κατασκευή περιπτέρων πληροφοριών τα οποία εγκαθίστανται σε εταιρείες, καταστήματα, οργανισμούς και ενημερώνουν το κοινό για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Αυτά τα συστήματα είναι γνωστά ως POI (Point-of-Information systems) και συναντώνται συχνά σε μουσεία, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, καταστήματα και οργανισμούς. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στο χρήστη να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία αναζήτησης της πληροφορίας, ακολουθώντας το δικούς του ρυθμούς και ανάγκες, χωρίς καμία εξωτερική πίεση. Ταυτόχρονα, οι ήχοι και οι εικόνες καθιστούν την αναζήτηση ευχάριστη και κεντρίζουν την έμφυτη περιέργεια του χρήστη. Ένα ακόμα πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι η οικονομία. Μπορούν να προσφέρουν πληροφορία σε πολλές γλώσσες και σε 24ωρη βάση, χωρίς να απασχολείται ούτε ένας υπάλληλος.

Το επόμενο βήμα είναι να εφοδιαστούν αυτά τα συστήματα με εξοπλισμό (για παράδειγμα συσκευή χρέωσης πιστωτικών καρτών) ώστε η παροχή πληροφοριών να ολοκληρωθεί με ένα σύστημα αυτόματης πώλησης. Ο ρόλος της πληροφορίας που παρέχεται στο χρήστη μπορεί να είναι η ενημέρωση, η διαφήμιση ή ακόμα και η τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται POS (Point-of-Sales systems) και έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε κάθε δραστηριότητα του χώρου των πωλήσεων.

Ας δούμε τώρα τα πλεονεκτήματα της χρήσης τέτοιων συστημάτων:

·       Προσφέρουν ευέλικτες και συνεπείς υπηρεσίες όλο το 24ωρο, με σχετικά μικρό κόστος.

·       Εξασφαλίζεται ότι το πληροφοριακό υλικό που προσφέρεται είναι το πλέον πρόσφατο.

·       Ο χρόνος εξυπηρέτησης είναι συνήθως πιο μικρός.

·       Τα συστήματα αυτά μπορούν να έχουν ενσωματωμένους και μηχανισμούς καταγραφής στατιστικών στοιχείων, που μπορούν να αναλυθούν και να προσφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις προτιμήσεις του κοινού.

·       Μπορούν επίσης να ολοκληρωθούν με συστήματα εκπαίδευσης του προσωπικού.

Τα Πολυμέσα στο Γραφείο

Η προσθήκη των τύπων πληροφορίας που υποστηρίζουν τα πολυμέσα, μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στις υπάρχουσες εφαρμογές γραφείου. Για παράδειγμα, ηχητικός σχολιασμός, φωτογραφίες και video clips μπορούν να ενσωματωθούν σε παραδοσιακές εφαρμογές γραφείου όπως βάσεις δεδομένων προσωπικού και πελατών. Πιο σημαντικές, όμως, είναι οι νέες εφαρμογές, που μπορούν να δημιουργηθούν με βάση την τεχνολογία των πολυμέσων.

Μέχρι πρόσφατα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί ήταν η αποτελεσματικότητα των εργατών και των υπαλλήλων που ασχολούνταν με λογιστικές εργασίες ή εργασίες ρουτίνας. Σήμερα, οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες έχουν αυτοματοποιηθεί μέσω υπολογιστών και το πρόβλημα έχει μετακινηθεί στην αποδοτικότητα υπαλλήλων με περισσότερες γνώσεις, οι οποίοι αναπτύσσουν πιο πνευματικές δραστηριότητες. Τα μοντέρνα συστήματα οργάνωσης γραφείου πρέπει να βοηθούν αυτούς τους εργαζόμενους, γεγονός που συνεπάγεται υποστήριξη των δραστηριοτήτων που παρουσιάζει ο Πίνακας .

Δραστηριότητα

Υπάρχουσα Συστήματα

Προϊόντα Αιχμής ή Μελλοντικά

Προσπέλαση πληροφορίας

Ξεχωριστές βάσεις για εγγραφές, κείμενα, εικόνες

Multimedia βάσεις δεδομένων

 

Συναντήσεις

Τηλεφωνία, εξειδικευμένα συστήματα circuit-mode videoconferencing

Desktop Videoconferencing

 

Αποστολή μηνυμάτων

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (κείμενο μόνο)

Multimedia ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Συγγραφή εγγράφων

Αυτόνομοι επεξεργαστές κειμένου με υποστήριξη κειμένου και εικόνας

CSCW, επεξεργαστές multimedia εγγράφων

Λήψη αποφάσεων

Βασισμένα σε κείμενο εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων

Συστήματα λήψης αποφάσεων που συνδυάζουν knowledge-based reasoning και hypermedia

 

Πίνακας 8-2. Τα  πολυμέσα στις εφαρμογές γραφείου

Εκτός από την υποστήριξη των πνευματικών εργασιών με παροχή πληροφοριών μέσω υπολογιστών, δικτύων και βάσεων δεδομένων σε οπτικούς δίσκους, πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα που προσφέρουν τα πολυμέσα για τη συνάντηση στελεχών που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη. Η οικονομία που γίνεται σε έξοδα μετακίνησης είναι πολύ μεγάλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση ενός στελέχους, που δήλωσε οικονομία $42,000 δολαρίων μέσα στους πρώτους μήνες χρήσης του συστήματος τηλεδιάσκεψης, αποφεύγοντας 35 ταξίδια. Η συνολική απόσβεση του κόστους επένδυση έγινε μέσα στον πρώτο χρόνο. Στο μέλλον, η ποιότητα και το κόστος αυτών των συστημάτων θα βελτιωθούν όποτε τα οφέλη της χρήσης τους θα είναι μεγαλύτερα.

Computer Supported Cooperative Work (CSCW)

Ένα νέο πεδίο εφαρμογών, που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο χώρο της οργάνωσης γραφείου, είναι η CSCW. Μπορούμε να το ορίσουμε ως εξής:

CSCW είναι το πεδίο που ασχολείται με το σχεδιασμό εφαρμογών υπολογιστή που υποβοηθούν και βελτιώνουν τη εργασία ομάδων χρηστών που κάνουν την ίδια δουλειά ή έχουν κοινούς στόχους, καθώς και με την κατανόηση και ανάλυση των επιπτώσεων της χρήσης τέτοιων συστημάτων.

Οι εφαρμογές αυτές αναφέρονται στην επικοινωνία ομάδων, αλλά ξεφεύγουν από τη γενικότερη κατηγορία people-to-people, γιατί ο στόχος της επικοινωνίας είναι καθαρά επαγγελματικός. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και συστήματα που δεν χρησιμοποιούν πολυμέσα, αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται σε αυτές που εκμεταλλεύονται τα πολυμέσα. Τα συστήματα και τα προγράμματα που υποστηρίζουν τις ιδέες τις CSCW αναφέρονται συνήθως με τον όρο groupware.

Οι περιοχές στις οποίες μπορούν να προσφέρουν τα συστήματα CSCW είναι:

·       Group Decision and Meeting Support

          Τα συστήματα αυτά, που υποβοηθούν την λήψη αποφάσεων και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των συναντήσεων, βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.

·       Αυτόματα συστήματα ψηφοφορίας

·       Γέννηση ιδεών

·       Co-authoring

·       Collaborative design

·       Collaborative concurrent engineering

·       Ανεπίσημη επικοινωνία. Εργαλεία τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθεί ανεπίσημη  επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων ενός οργανισμού. Αυτή η επικοινωνία μοιάζει με τις συζητήσεις σε διαδρόμου ή σε διαλείμματα. Συστήματα αυτού του είδους υπάρχουν μόνο σε ερευνητικό στάδιο.

·       Εκπαίδευση (διαλέξεις, διδασκαλία)

 

Τα Πολυμέσα στο Σπίτι

Σε αντίθεση με τις επαγγελματικές εφαρμογές γραφείου, ο ρόλος των πολυμέσων στο σπίτι δεν είναι τόσο καθαρός. Πολλά συστήματα, με διάφορα πεδία εφαρμογών έχουν προταθεί, αλλά τη μεγαλύτερη διάδοση φαίνεται να συγκεντρώνουν οι εφαρμογές που κυκλοφορούν σε CD. Δημοφιλείς είναι και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν dialup συνδέσεις καθώς και η σύνδεση με το Internet. Επιπλέον, μόλις τώρα αρχίζουν να ανοίγονται και οι ορίζοντες για δικτυακές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, που θα φτάσουν μέχρι τα σπίτια, όπως η interactive τηλεόραση.

Εφαρμογές για προσωπικούς υπολογιστές

·       Ψυχαγωγία: Interactive παιχνίδια, εγκυκλοπαίδειες και άλλες εκπαιδευτικές-ενημερωτικές εφαρμογές, βιβλιοθήκες φωτογραφιών, ήχων και video-clips, ταινίες. Έχουμε ήδη αναφέρει τα διάφορα πρότυπα (CD-A,CD-i, Photo CD, CD-ROM...) CDs που έχουν εμφανιστεί. Από αυτά, την πιο δημοφιλή πλατφόρμα για εφαρμογές πολυμέσων, αποτελεί το CD-ROM. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία πτώση των τιμών έχει κάνει προσιτές συσκευές 8απλής ταχύτητας ανάγνωσης, οι οποίες σε συνδυασμό με την υπολογιστική δύναμη των σημερινών προσωπικών υπολογιστών, έχουν θέσει τα θεμέλια για μια πολύ προσοδοφόρα αγορά. Οι περισσότερες από τις παραπάνω ψυχαγωγικές εφαρμογές είναι διαθέσιμες σε CD-ROMs και απευθύνονται σε προσωπικούς υπολογιστές. Αντίστοιχες εφαρμογές κάνουν την εμφάνιση τους στο Internet, η σύνδεση με το οποίο είναι πλέον πολύ εύκολη μέσω modem και κάποιας συνδρομής σε αντίστοιχο φορέα.

·       Εφαρμογές γραφείου: Πολλοί επαγγελματίες χρησιμοποιούν εφαρμογές τηλεδιάσκεψης και CSCW για να δουλεύουν αποκλειστικά ή όποτε είναι ανάγκη από το σπίτι τους. Η επικοινωνία γίνεται μέσω ενός modem και του τηλεφωνικού δικτύου ή με σύνδεση ISDN. Οι χρήστες αυτοί ονομάζονται teleworkers και αποτελούν μια ομάδα που ο πληθυσμός της αυξάνεται συνεχώς. Πολλοί προτιμούν να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο των πόλεων και το αγχώδες περιβάλλον του γραφείου και να δουλεύουν στο σπίτι.  Και οι εταιρείες ωφελούνται, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι η αποδοτικότητα αυτών των εργαζόμενων είναι αυξημένη, ενώ μειώνονται και τα έξοδα υποστήριξης τους στα γραφεία. Επίσης, υπάρχουν και κοινωνικά οφέλη από τη χρήση τέτοιων συστημάτων, αφού μειώνεται η κίνηση της ώρες αιχμής, καθώς και η κατανάλωση καυσίμων. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην California, έδειξε ότι η τηλε εργασία κρατικών υπαλλήλων οδήγησε σε μείωση της απόστασης που διανύει κάθε υπάλληλος κατά 40μίλια ανά μέρα που πέρασε μακριά από το γραφείο.

·       Information Services: Κάθε χρήστης PC μπορεί πολύ εύκολα, μέσω modem, να συνδεθεί με μια ποικιλία δωρεάν ή εμπορικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι γενικού ενδιαφέροντος όπως ειδήσεις και δελτία καιρού ή εξειδικευμένες, όπως τεχνικές βιβλιοθήκες και το χρηματιστήριο. Η διάδοση του Internet καθιστά εύκολη τη σύνδεση του χρήστη σε αυτό και συμμετοχή του σε όλες τις εφαρμογές που έχουμε περιγράψει ως τώρα, με μόνο εμπόδιο την ταχύτητα του modem (28,8 Kbps).

Interactive Television

Ένα σύστημα interactive τηλεόρασης αποτελείται από 3 βασικά στοιχεία:

1.    Μια πηγή πληροφορίας: ένας εξυπηρετητής που συνδέεται με τους χρήστες μέσω δορυφόρου δικτύου ή του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης.

2.    Ένα set-top-box και μια τηλεόραση. Τα χαρακτηριστικά ενός set-top-box είναι:

·       η λήψη της πληροφορίας από το δορυφόρο ή το καλώδιο και η αποκωδικοποίηση της

·       σύνδεση με modem για να επικοινωνεί ο χρήστης με τον εξυπηρετητή

·       είσοδος εισαγωγής πιστωτικών καρτών, για να μπορεί ο χρήστης να κάνει αγορές από το σπίτι του

·       εκτυπωτής για να μπορεί ο χρήστης να κρατά αρχείο με τις αγορές που έχει κάνει

·       παρουσίαση επιλογών πάνω στην οθόνη της τηλεόρασης, για τον έλεγχο του προγράμματος που θέλει να παρακολουθήσει

3.    Ένα κανάλι επικοινωνίας του set-top-box με τον εξυπηρετητή (π.χ. τηλεφωνική γραμμή)

Όσον αφορά τους εξυπηρετητές, οι απαιτήσεις, τόσο σε αποθηκευτικό χώρο όσο και σε ταχύτητα, είναι τεράστιες. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν είναι καλύτερη μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική με εξυπηρετητές μεσαίου μεγέθους ή η ύπαρξη ενός κεντρικού παράλληλου εξυπηρετητή.

Το βασικό στοιχείο ενός συστήματος interactive τηλεόρασης είναι το περιεχόμενο και ο βαθμός ελέγχου που θα έχει ο χρήστης πάνω σε αυτό. Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες εφαρμογών που μπορούν να υλοποιηθούν πάνω στην υποδομή της interactive τηλεόρασης:

·       Entertainment on demand

·       εμπορικές εφαρμογές

·       εκπαίδευση

·       νέα είδη επικοινωνιών

Entertainment on demand

Στην κατηγορία αυτή μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής εφαρμογές:

·       Near video on demand (NVOD)

          Σε αυτήν την υπηρεσία, που προσφέρεται συνήθως σε ξενοδοχεία, οι ταινίες αναμεταδίδονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. ανά 10λεπτά. Ο χρήστης περιμένει μέχρι να ξεκινήσει η αναμετάδοση και τότε επιλέγει την ταινία που θέλει να δει. Τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονται και από εταιρείες καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης.

·       Video on demand

          Πλήρης υπηρεσία video on demand θα επιτρέπει στον θεατή να επιλέξει οτιδήποτε επιθυμεί, μέσα από μια βιβλιοθήκη ταινιών και άλλων εκπομπών. Η μετάδοση θα γίνεται αμέσως μετά την επιλογή. Όπως έχουμε ήδη δει, υπάρχουν μεγάλες τεχνικές δυσκολίες για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας υπηρεσίας.

·       Games on demand

          Η υπηρεσία αυτή είναι παρόμοια με το video on demand μόνο που αντί για τηλεοπτικά προγράμματα προσφέρονται παιχνίδια. Μια τέτοια υπηρεσία ξεκίνησε η Sega το 1994.

Εμπορικές εφαρμογές

Στην κατηγορία αυτή μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής εφαρμογές:

·       Αγορές από το σπίτι

          Κανάλια που επιτρέπουν αγορές από το σπίτι υπάρχουν και είναι πολύ δημοφιλή στις ΗΠΑ. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν τα προϊόντα και οι θεατές μπορούν να τα παραγγείλουν μέσω τηλεφώνου. Η ιδέα είναι να μπορεί ο θεατής να κάνει τις επιλογές μέσω του τηλεκοντρόλ που ελέγχει το σύστημα της interactive τηλεόρασης και στη συνέχεια, να μπορεί να πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας. Η  χρέωση θα γίνεται από το set-top-box.

·       Υπηρεσίες ενημέρωσης

          Πολλές τέτοιες υπηρεσίες υπάρχουν, γνωρίζουν μάλιστα σημαντική επιτυχία στη Ευρώπη, με τη μορφή του teletext και του videotext. Η interactive τηλεόραση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών και να επεκτείνει τη χρήση τους. Θα υπάρχει ένας εξυπηρετητής, όπου θα υπάρχουν οι πληροφορίες σε θεματικές ενότητες και ο χρήστης θα επιλέγει ακριβώς αυτό που ζητά.

Εκπαίδευση

Η τηλεόραση αποτελεί ένα φυσικό μέσο παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού. Οι προσθήκη της interactivity, μπορεί να οδηγήσει σε προγράμματα-εφαρμογές που έχουν πολλά από τα πλεονεκτήματα των interactive multimedia εφαρμογών που κυκλοφορούν σήμερα σε CD-ROM.

Επικοινωνίες

Μεγάλοι βαθμοί interactivity πιθανώς να μετατρέψουν την τηλεόραση σε ένα εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας. Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης υπάρχουν στα σχέδια, αν και η υλοποίηση τους είναι ακόμα μακριά. Υπηρεσίες επικοινωνίας που στηρίζονται σε κείμενο φαίνονται πιο εφικτές, όπως για παράδειγμα μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εμφανιστεί στον Καναδά.