Δίκτυα για Εφαρμογές Πολυμέσων

Τα δικτυωμένα πολυμέσα αποτελούν αναμφισβήτητα τον πιο ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο των πολυμέσων. Ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις που επιβάλλουν από την δικτυακή υποδομή είναι τόσο μεγάλες που μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται για να μπορέσει η υπάρχουσα δικτυακή υποδομή να χρησιμοποιηθεί για δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων. Ταυτόχρονα, νέες τεχνολογίες δικτύων εμφανίζονται, οι οποίες έχουν ως πρωτaρχικό στόχο την πλήρη υποστήριξη των εφαρμογών πολυμέσων. Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε, συνοπτικά, τις διάφορες τεχνολογίες δικτύων, παλιές και νέες, και θα επιχειρίσουμε μια αξιολόγηση με βάση την καταλληλότητα τους για εφαρμογές πολυμέσων.