Κεφάλαιο 3

Μεταβλητές και Σταθερές - Αποθήκευση Δεδομένων

Μεταβλητές και Σταθερές - Αποθήκευση Δεδομένων

Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της JavaScript και των περισσοτέρων άλλων γλωσσών προγραμματισμού είναι οτι δεν έχει σαφείς τύπους δεδομένων. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να καθορίσει οτι μια συγκεκριμένη μεταβλητή αντιπροσωπεύει έναν ακέραιο, ένα αλφαριθμητικό ή έναν πραγματικό αριθμό.
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις μεταβλήτες. Αν θέλετε να προσθέσετε δύο αριθμούς (π.χ. το 5 και το 7) και σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αργότερα το αποτέλεσμα κάπου στο σενάριο σας που θα αποθηκεύσετε αυτό το αποτέλεσμα; Θα μπορούσατε να το βάλετε σε μια μεταβλητή:

sumresult = 5 + 7

Αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κώδικας., το sumresult θα περιέχει τον αριθμό 12. Ο αριθμός αυτός αποθηκεύεται στο έγγραφο σας και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε θέλετε, με μια αναφορά στο sumresult. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε έναν αριθμό κατευθείαν στη μεταβλητή. Αντί να κάνετε τον υπολογισμό μπορείτε να δηλώσετε οτι η μεταβλητή είναι ίση προς κάτι :

thisnumber = 6

Παράδειγμα 1

<SCRIPT LANGUAGE = "JAVASCRIPT">
var sumresult = 5 +7
var thisnumber = 6
document.write( "Να τι υπάρχει στη μεταβλητή sumresult :"+sumresult+"<P>")
document.write( "Να τι υπάρχει στη μεταβλητή thisnumber :"+thisnumber)
</SCRIPT>

Δημιουργήσαμε τις δύο σταθερές, sumresult και thisnumber. Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε τη εντολή document.write για να γράψουμε τα ονόματα των μεταβλητών στη σελίδα. Θα δείτε παρακάτω πώς εμφανίζονται :

Να τι υπάρχει στη μεταβλητή sumresult : 12
Να τι υπάρχει στη μεταβλητή thisnumber : 6

Για την σύνταξη της μεταβλητής document.write χρησιμοποιήσαμε τρία διαφορετικά είδη γραφής: το κείμενο που θέλουμε να εμφανισθεί στην οθόνη (εσώκλειστο μεταξύ των εισαγωγικών "και"), τις τιμές των μεταβλητών (sumresult και thisnumber, που δεν χρειάζονται εισαγωγικά ) και μια ετικέτα της HTML, την <P>, που δηλώνει την αρχή της νέας παραγράφου (η οποία πρέπει να μπεί εντός εισαγωγικών). Ενώσαμε όλα τα είδη γραφών με το σύμβολο +.

Σημείωση

Χρησιμοποιήσαμε κενά διαστήματα πρίν και μετά το +. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, το κάναμε απλά για να γίνει πιο εύκολη η ανάγνωση.
Στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού είναι συνηθισμένο να δηλώνονται οι μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι πριν χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή, της δίνουμε ένα όνομα. Για τη δήλωση των μεταβλητών στην JavaScript χρησιμοποιείται η λέξη κλειδί var
:

var myname

Αυτό δηλώνει μια μεταβλητή που καλείται myname. Μπορείτε επίσης να βάλετε και δεδομένα στη μεταβλητή όταν τη δηλώνετε. Για παράδειγμα:

var state = "NeaSmirni"
var salary = 150000

Σημείωση

Όταν βάζετε κείμενο σε μια μεταβλητή, πρέπει να το εσωκλείνετε μεταξύ εισαγωγικών " και ".

Η JavaScript επιτρέπει την δήλωση μεταβλητών και με ένα λιγότερο τυπικό τρόπο, δίνοντας το όνομα της μεταβλητής χωρίς τη χρήση της λέξης var. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε γράψει :

state = "NeaSmirni"
salary = 150000

Το γεγονός ότι η JavaScript επιτρέπει την δήλωση μεταβλητών με ανεπίσημο τρόπο οδηγεί εύκολα σε λάθη λόγω ενός απλού λάθους στην πληκτρολόγηση. Έστω οτι δηλώνουμε μια μεταβλητή, ώς εξής:

var team

και στη συνέχεια βάζετε μια τιμή στη μεταβλητή, ως εξής:

teams = "Panionios"

Τη δεύτερη φορά κάνατέ ένα λάθος(teams). Τί κάνει η JavaScript ; Επειδή επιτρέπει την απλή δήλωση μεταβλητών αντιλαμβάνεται την teams σαν μια νέα μεταβλητή. Σε μια γλώσσα που δεν επιτρέπει τέτοιες δηλώσεις, το teams = "Panionios" θα είχε θεωρηθεί σαν λάθος και όχι σαν μια νέα μεταβλητή. Επειδή η JavaScript επιτρέπει ανεπίσημες δηλώσεις πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν γράφετε τα ονόματα των μεταβλητών και να χρησιμοποιείτε την λέξη κλειδί var προτού τις μεταβλητές.

Ονομασία Μεταβλητών

Μπορείτε να δώσετε οποιοδήποτε όνομα σε μια μεταβλητή, αρκεί να ακολουθήσετε τους παρακάτω κανόνες :

1. Ο πρώτος χαρακτήρας στο όνομα πρέπει να είναι γράμμα (a-z ή A-Z) ή παύλα υπογράμμισης( _ ).
2. Το υπόλοιπο του ονόματος μπορεί να περιέχει γράμματα (a-z ή A-Z), αριθμούς (0 -9) ή παύλα υπογράμμισης ( _ ).
3. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ανάμεσα στα ονόματα. Μπορείτε να γράψετε MyName αλλά όχι My Name.
4. Αποφύγετε τις δεσμευμένες λέξεις, που χρησιμοποιούνται από την JavaScript. Οι
δεσμευμένες λέξεις αναφέρονται σε παράρτημα.
5. Είναι καλή ιδέα να αποφεύγετε επίσης τα ονόματα των αντικειμένων, μεθόδων και ενσωματωμένων λειτουργιών της JavaScript. Τα σενάρια σας θα έχουν λιγότερη σύγχυση και μικρότερη πιθανότητα δυσλειτουργίας.
6. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ίδιο τύπο χαρακτήρων για τις μεταβλήτες σας. Αν μια μεταβλητή δηλωθεί ως state μην αναφέρεστε σ'αυτήν ως State ή STATE.

Ακολουθούν μερικά έγκυρα ονόματα μεταβλητών :

year2000
My_Name
_man

Και ορισμένα άκυρα :

$300
360
&you

Είδη Μεταβλητών

Στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού μπορείτε να έχετε διαφορετικούς τύπους μεταβλητών για τους διαφορετικούς τύπους δεδομένων που χρησιμοποιείτε. Η JavaScript έχει ουσιαστικά τρείς τύπους μεταβλητών :


Σημείωση

Υπάρχει μια ειδική λέξη κλειδί η null, που έχει τη θέση "κενής" μεταβλητής.

Αντίθετα με άλλες γλώσσες προγραμματισμού, στην JavaScript δεν χρειάζεται να προσδιορίσετε τον τύπο δεδομένων που θα περιέχει μια μεταβλητή, όταν την δηλώνετε. Αν δηλώσετε μια μεταβλητή χωρίς να προσδιορίσετε τον τύπο δεδομένων, η μεταβλητή θεωρείται σαν μη αρχικοποιημένη.

Οι Τύποι Μπορούν να Αλλάζουν

Στην JavaScript δεν χρειάζεται να ασχολείστε πολύ με τον τύπο των μεταβλητών. Δεν χρειάζεται να καθορίζετε το είδος των δεδομένων όταν δηλώνετε μια μεταβλητή και ο τύπος της μεταβλητής μπορεί ουσιαστικά να αλλάξει. Μπορεί π.χ. να έχετε αυτή τη μεταβλητή σε κάποιο σημείο του σεναρίου σας :

var Member = 5

Παρακάτω στο σενάριο μπορεί να έχετε:

var Member = False

Η μεταβλητή ξεκίνησε σαν αριθμητική, κρατώντας τον αριθμό 5. Αργότερα έγινε Boolean, με την τιμή False.Οι μεταβλητές JavaScript μπορούν να έχουν μόνο ένα είδος πληροφορίας κάθε φορά: αριθμούς, κείμενα ή λογικές προτάσεις. Σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να δηλώσετε από πρίν τι θα περιέχει η μεταβλητή και τι τύπου, χρησιμοποιώντας ειδικές λέξεις κλειδιά. Στην JavaScript η εισαγωγή δεδομένων σε μια μεταβλητή καθορίζει και τον τύπο της. Όταν αλλάζετε τύπους σε μια μεταβλητή πρέπει να είστε προσεκτικοί γιατί αν κάνετε κάτι λάθος θα χαλάσετε τα σενάρια σας. Κοιτάξτε το παρακάτω:

var text1 = 19
var numb1 = 96
var variable1 = text1 +numb1

Το αποτέλεσμα είναι 115 (19+96). Ας κοιτάξουμε τώρα και αυτό:

var text1 = "19"
var numb1 = 96
var variable1 = text1 +numb1

Στην περίπτωση αυτή παίρνετε μια μεταβλητή που περιέχει μια συμβολοσειρά "19" και τις προσθέτετε έναν αριθμό 96. Αντί να πάρετε 115 θα πάρετε το 1996. Ο αριθμός στην numb1 μετατρέπεται σε συμβολοσειρά, γιατί η text1 είναι συμβολοσειρά και η τιμή του κολλάει στο τέλος της τιμής της text1. Έτσι 19 "συν" 96 ίσον 1996.

Σημείωση

Μην αλλάζετε τύπους μεταβλητών. Μπορείτε βέβαια να το κάνετε αλλά είναι καλή ιδέα -ειδικά για τους νέους προγραμματιστές -να το αποφεύγετε.

Οι Μεταβλητές Συμβολοσειράς Περιέχουν Κείμενο

Μια μεταβλητή συμβολοσειράς περιέχει κείμενο. Τι είναι κείμενο; Μπορεί να αποτελείται από γράμματα και αριθμούς και οποιουσδήποτε άλλους χαρακτήρες, όπως !"^%$$456545*&. Μια μεταβλητή μπορεί να περιέχει έναν αριθμό και να αποτελεί, πορ'όλα αυτά, μεταβλητή στοιχειοσειράς και όχι αριθμητική. Π.χ.

NumberofPages = 95
NumberofPeople = "95"

Οι παραπάνω μεταβλητές είναι πολύ διαφορετικές. Η NumberofPages είναι αριθμητική ενώ η NumberofPeople είναι συμβολοσειρά γιατί ο αριθμός 95 βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά. Μπορείτε να την χρεισημοποιήσετε για να τυπώσετε, σε κάποια στιγμή, τον αριθμό 95, αλλά όχι για να κάνετε υπολογισμούς.

Οι Αριθμητικές Μεταβλητές Περιέχουν Αριθμούς

Οι αριθμητικές μεταβλητές περιέχουν μόνο αριθμούς. Μπορεί να περιέχουν ακέραιους (π.χ. 4 ή 165) ή αριθμούς κινητής υποδιαστολής(π.χ. 3.987). Αν και πολλές γλώσσες προγραμματισμού χρειάζονται δύο διαφορετικά είδη μεταβλητών για αυτούς τους δύο τύπους μεταβλητών, στη JavaScript υπάρχει ένα μόνο είδος αριθμητικής μεταβλητής που μπορεί να περιέχει και τους δύο αυτούς τύπους αριθμών.
Αν ένας συμβατός browser διαβάσει μια μεταβλητή και δει ότι τα δεδομένα μετά το = δεν είναι μέσα σε εισαγωγικά και δεν είναι λέξεις true ή false, δημιουργεί μια αριθμητική μεταβλητή. Υπάρχουν τρία είδη μεταβλητών που μπορεί να χρησιμοποιήσει: δεκαδικοί, οκταδικοί και δεκαεξαδικοί. Αν ο αριθμός δεν ξεκινάει απο 0, υποθέτει οτι είναι δεκαδικός. Αν ξεκινάει από 0 υποθέτει ότι είναι οκταδικός. Αν τέλος ξεκινά από 0 ακολουθούμενο από x, υποθέτει οτι είναι δεκαεξαδικός.
Αν προσπαθήσετε να βάλετε μη αριθμητικά δεδομένα σε μια μεταβλητή, χωρίς να τα κλείσετε μέσα σε εισαγωγικά, αυτό πιθανόν να προκαλέσει ένα μήνυμα λάθους "xxx is not defined", όπου xxx είναι τα δεδομένα.

Οι Μεταβλητές Boolean Περιέχουν Αληθές ή Ψευδές

Οι μεταβλητές Boolean πήραν το όνομα τους από την άλγεβρα Boole, που αποτελεί μια μαθηματική απόδοση των λογικών πράξεων. Μια μεταβλητή Boolean μπορεί να περιέχει μια μόνο, απο δύο τιμές: true (αληθές) ή false (ψευδές). Οι υπολογιστές λειτουργούν χρησιμοποιώντας 0 και 1 - αυτά μπορούν να συμβολιστούν ως true ή false.
Η παρακάτω έκφραση συνθήκης αποτελεί μια από τις πιο πολυδύναμες εντολές που σας παρέχει η γλώσσα του υπολογιστή, αφού επιτρέπει να πάρετε αποφάσεις μέσα στο πρόγραμμα ή στο σενάριο σας και οι αποφάσεις αυτές βασίζονται στις μεταβλητές Boolean.

If κάτι είναι true (αληθές)
(τότε κάνε αυτό)
else
(κάνε αυτό).

Εμβέλεια Μεταβλητών – Που είναι Διαθέσιμη αυτή η Μεταβλητή

Οι μεταβλητές μπορούν να δηλωθούν είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά μιας συνάρτησης και αυτό έχει ανάλογη επίπτωση στην εμβέλειά τους:

Εσωτερική δήλωση. Οι μεταβλητές αυτές λέγονται ότι είναι τοπικές της συνάρτησης. Απο τη στιγμή που δηλώνετε μια τοπική μεταβλητή σε μια συνάρτηση, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο μέσα στη συνάρτηση αυτή. Αν προσπαθήσετε να τη χρησιμοποιήσετε σε μια άλλη συνάρτηση δεν θα δουλέψει. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχετε μια μεταβλητή δηλωμένη μέσα σε μια συνάρτηση και να χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια μια άλλη μεταβλητή με το ίδιο όνομα έξω από τη συνάρτηση αυτή αφού η JavaScript θεωρεί τις δύο μεταβλητές σαν δυο ξεχωριστά πράγματα.
Εξωτερική δήλωση. Αν δηλώσετε μια μεταβλητή εξω από τη συνάρτηση λέγεται καθολική. Αυτό σημαίνει ότι είναι διαθέσιμη οπουδήποτε στο σενάριο - εσωτερικά ή εξωτερικά των συναρτήσεων.

Παράδειγμα

<SCRIPT LANGUAGE = "JAVASCRIPT">
<!--
var variable1 = "Περιεχόμενα της καθολικής μεταβλητής variable1 "
function funcExmpl1() {
alert(variable1)
}
func
tion funcExmpl2() {
var variable1= "Περιεχόμενα της τοπικής μεταβλητής variable1 "
alert(variable1)
}
function funcExmpl3() {
alert(variable2)
}
//--
>
</SCRIPT>

Τί κάνει αυτό το σενάριο; Αρχίζει με τη δήλωση μιας συνάρτησης με το όνομα variable1με την συμβολοσειρά Περιεχόμενα της καθολικής μεταβλητής variable1. Στη συνέχεια ορίζει μια συνάρτηση με το όνομα funcExmpl1, που χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη συνάρτηση alert για να εμφανίσει την τιμή της variable1.
Κατόπιν ορίσαμε μια άλλη συνάρτηση, την funcExmpl2. Στη συνάρτηση αυτή, τώρα, δηλώσαμε μια τοπική μεταβλητή με το όνομα variable1, με το κείμενο Περιεχόμενα της τοπικής μεταβλητής variable1. Πρόκειτε για μια τοπική μεταβλητή, αφού βρίσκεται εσωτερικά της συνάρτησης. Η συνάρτηση χρησιμοποιεί την alert για να εμφανίσει τα περιεχόμενα της variable1. Μετά ορίσαμε την συνάρτηση funcExmpl3 που χρησιμοποιεί απλά την alert για να εμφανίσει τα περιεχόμενα της variable2 η οποία δεν έχει δηλωθεί πουθενά. (Αν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μια αδήλωτη μεταβλητή θα πάρετε ένα μήνυμα λάθους.)

Τι Είναι η Σταθερά

Σταθερές, ονομάζονται τα δεδομένα που βάζετε στο σενάριο σας - συγκεκριμένοι αριθμοί και κείμενο, όχι τιμές που βγαίνουν από υπολογισμούς. Μια μεταβλητή μπορεί να περιέχει μια υπολογισμένη τιμή, ή τον αριθμό 32, ή μια λέξη που δακτυλογραφήσαμε κατά γράμμα στο σενάριο. Οι σταθερές είναι πράγματα που εσείς έχετε βάλει στο σενάριο και όχι πράγματα που υπολογίστηκαν από το σενάριο. Ας δούμε την παρακάτω μεταβλητή:

numberofpeople = 27

Εδώ το numberofpeople είναι η μεταβλητή και το 27 είναι η σταθερά. Ο αριθμός 27 δεν μπορεί να μεταβληθεί. Εδώ χρησιμοποιούμε μια αριθμητική σταθερά. Όπως έχουμε δεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι κείμενο ή μια συμβολοσειρά: firstname = "Derek"
Εδώ, το firstname είναι μια μεταβλητή και τα περιεχόμενα της "είναι κυριολεκτικά" Derek. Πρόκειτε για μια συμβολοσειρά, φυσικά, καθώς βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι είναι γνωστή σαν σταθερά συμβολοσειράς. Επειδή απλά βάλατε μια σταθερά στη μεταβλητή, δεν σημαίνει ότι η μεταβλητή αφιερώθηκε σ'αυτήν. Μπορεί να κάνετε κάτι άλλο, αργότερα στο σενάριο, που θα αλλάξει την μεταβλητή.

Ειδικοί Χαρακτήρες Στις Σταθερές Συμβολοσειρών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικούς "κώδικες" στις σταθερές συμβολοσειρών, για να παρουσιάζετε ειδικούς χαρακτήρες. Ας πούμε, για παράδειγμα ότι θέλετε να βάλετε εισαγωγικά στο κείμενο της συμβολοσειράς. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί τα εισαγωγικά είναι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από το ίδιο το σενάριο, για να διευκρινίσει διαφορετικά τμήματα του σεναρίου. Μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση σταθερών συμβολοσειράς! Η προσθήκη και άλλων εισαγωγικών θα προκαλέσει απλά σύγχυση στο σενάριο. Έτσι άν θέλετε να συμπεριλάβετε εισαγωγικά στο σενάριο σας θα το κάνετε ώς εξής : \"

Προσοχή

Μην μπερδεύετε αυτές τις κάθετες. Να θυμάστε ότι εδώ χρησιμοποιούμε την (\), όχι την (/) που χρησιμοποιείτε στις ετικέτες της HTML.
Άν θέλετε να βάλετε μια κάθετο στο σενάριο θα την εισάγετε ώς εξής : \\. Η κάθετος (\) δηλώνει ότι ο " ο ακόλουθος χαρακτήρας (τα εισαγωγικά, η κάθετος ή οτιδήποτε άλλο) είναι τμήμα του κειμένου και όχι τμήμα του σεναρίου". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε \n για να μετακινήσετε κείμενο μέσα σε μια γραμμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε \t για να εισάγετε έναν χαρακτήρα στηλοθέτη.

Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των ειδικών χαρακτήρων

Κάθετος : \\
Απλά Εισαγωγικά : \'
Διπλά Εισαγωγικά : \"
Στηλοθέτης : \t
Αλλαγή γραμμής : \r
Οπισθοδρόμηση : \b
Τροφοδότηση φόρμας :\f
Νέα γραμμή : \n

Οι χαρακτήρες που θα χρησιμοποιήσετε, θα εξαρτηθούν από το τι πρόκειτε να κάνετε με το κείμενο, γιατί δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά σε κείμενα Web σελίδων (π.χ, με το document.write) και σε πλαίσια Alert. Θα ανακαλύψετε ότι οι ετικέτες HTML δεν λειτουργούν σε πλαίσια Alert (παρόλο που λειτουργούν όταν γράφονται στην Web σελίδα φυσικά), ενώ οι περισσότεροι \ χαρακτήρες δεν θα δουλέψουν μέσα στην ηλεκτρονική σελίδα (αλλά λειτουργούν στο πλαίσιο Alert!).

<SCRIPT LANGUAGE = "JAVASCRIPT">
<!--
var twainA= "\"Δεν γράφω ποτέ\'μητρόπολη\'για επτά σεντς,-->
γιατί μπορώ με την ίδια τιμή να γράψω\'πόλη'\'\"MarkTwain."
var twainB= "\"Δεν γράφω ποτέ\'μητρόπολη\'για επτά σεντς,-->
γιατί μπορώ με την ίδια τιμή να γράψω\'πόλη'\'\"MarkTwain."
var twainC= "\"Δεν γράφω ποτέ\'μητρόπολη\'για επτά σεντς,-->
γιατί μπορώ με την ίδια τιμή να γράψω\'πόλη'\'\"MarkTwain."
var twainD= "\"Δεν γράφω ποτέ\'μητρόπολη\'για επτά σεντς,-->
γιατί μπορώ με την ίδια τιμή να γράψω\'πόλη'\'\"MarkTwain."
//--
>

</SCRIPT>

‘Οπως βλέπετε όλες περιέχουν \' και \" για τα απλά και διπλά εισαγωγικά στο κείμενο. Χρησιμοποιήσαμε επίσης και \r, <BR και \t, για να δείξουμε την διαφορετική επίδραση καθενός από του κώδικες αυτούς(αλλαγή γραμμής, ετικέτα αλλαγής γραμμής HTML και στηλοθέτης).
Στο παράδειγμα χρησιμοποιήσαμε την εντολή document.write για να εμφανίσουμε τα περιεχόμενα κάθε μεταβλητής. Τα εισαγωγικά εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ η ετικέτα <BR
> λειτουργεί στην εντολή document.write αλλά όχι στο πλαίσιο Alert. Οι κώδικες \r και \t λειτουργόυν στο πλαίσιο Alert, αλλά όχι στην εντολή document.write.

Κάντε τα Ονόματα των Μεταβλητών Αναγνωριστικά των Μεταβλητών τους

Είναι καλή ιδέα να δίνετε στις μεταβλητές σας περιγραφικά ονόματα. Αν ονομάσετε μια μεταβλητή X, είναι ίσως εύκολο στη δακτυλογράφηση, αλλά αν θελήσετε μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα να αλλάξετε τον κώδικα σας, θα σπαταλήσετε ώρα για να καταλάβετε τί είναι η X. Αν την είχατε κάλεσει Salary θα θυμόσασταν αμέσως γιατί πρόκειτε.
Επειδή είναι εύκολο να ξεχάσετε τι τύπο μεταβλητής έχετε (συμβολοσειρά, αριθμό ή Boolean) όπως και που ορίζεται, είναι χρήσιμο να βάζετε μπροστά ένα πρόθεμα που να δείχνει τι είδους μεταβλητή είναι και τι σκοπό έχει. Στην JavaScript αυτό είναι εύκολο. Βάλτε το πρόθεμα s για να δείξετε πως πρόκειτε για συμβολοσειρά, n για νούμερο και b για Boolean. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόθεμα g για την καθολική (global) μεταβλητή.
 
 

Αρχική Σελίδα

Περιεχόμενα JAVASCRIPT

Επόμενο Κεφάλαιο

Προηγούμενο Κεφάλαιο