Παράρτημα Α

Οι ιδιότητες της JavaScript
Οι Χειριστές Γεγονότων της JavaScript
Δεσμευμένες Λέξεις
Αναφορά Συμβόλων
Τα Χρώματα της JavaScript
 

Οι ιδιότητες της JavaScript

Ο παρακάτω κατάλογος είναι μια περίληψη των διάφορων διαθέσιμων ιδιοτήτων. Αυτός ο κατάλογος σας εξηγεί ποιό αντικείμενο ή ποιά αντικείμενα μπορεί να χρησιμοποιήσει η κάθε ιδιότητα.

action - Μια συμβολοσειρά που περιέχει το URL προορισμού για υποβολή φόρμας. Μια ιδιότητα του αντικειμένου form.

alinkColor - Το χρώμα ενός ενεργού συνδέσμου. Μια ιδιότητα του αντικειμένου document.

anchor - Ένας δεσμός HTML που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την ετικέτα <A NAME=>.

anchors array - Ένας πίνακας που αναφέρει τα αντικείμενα δεσμού του εγγράφου.

appCodeName - Το όνομα - κωδικός του browser. Μια ιδιότητα του αντικειμένου navigator.

appName - Το όνομα του browser. Μια ιδιότητα του αντικειμένου navigator.

appVersion - Ο αριθμός έκδοσης του browser. Μια ιδιότητα του αντικειμένου navigator.

bgColor - Το χρώμα παρασκηνίου του εγγράφου. Μια ιδιότητα του αντικειμένου document.

border - Η ιδιότητα ορισμού περιθωρίου της ετικέτας <IMG> .

button - Ένα κουμπί σε μια φόρμα που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την ετικέτα <INPUT TYPE=''BUTTON''>.

checkbox - Ένα τετράγωνο επιλογής που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την ετικέτα <INPUT TYPE=''CHECKBOX''>.

checked - Η κατάσταση ενός τετραγώνου επιλογής ή κουμπιού επιλογής.

complete - Μια λογική τιμή που δείχνει εάν ο browser έχει φορτώσει όλη την εικόνα.

cookie - Ένα μικρό αντικείμενο που αποθηκεύεται στο αρχείο cookie.txt.

defaultChecked - Η εξ'ορισμού κατάσταση ενός τετραγώνου επιλογής ή κουμπιού επιλογής.

defaultSelected - Η εξ'ορισμού επιλογή σε έναν κατάλογο επιλογών.

defaultStatus - Το εξ'ορισμού μήνυμα της μπάρας κατάστασης. Μια ιδιότητα του αντικειμένου window.

defaultValue - Η εξ'ορισμού τιμή των αντικειμένων password, text ή textarea.

document - Το τρέχον έγγραφο της οθόνης. Μια ιδιότητα των αντικειμένων window και frame.

E - Η σταθερά του Euler και η βάση των φυσικών λογαρίθμων. Μια ιδιότητα του αντικειμένου Math.

elements array - Ένας πίνακας που αναφέρει στοιχεία φόρμας με τη σειρά που εμφανίζονται στη φόρμα.

encoding - Η κωδικοποίηση ΜΙΜΕ της φόρμας. Μια ιδιότητα του αντικειμένου.

fgcolor - Το χρώμα του κειμένου του εγγράφου. Μια ιδιότητα του αντικειμένου document.

form - Μια φόρμα σε ένα έγγραφο. Μια ιδιότητα του αντικειμένου document.

forms array - Ένας πίνακας που αναφέρει τα αντικείμενα φόρμας με τη σειρά που εμφανίζονται στο έγγραφο.

frame - Ένα πλαίσιο μέσα σε ένα παράθυρο. Μια ιδιότητα του αντικειμένου window.

frames array - Ένας πίνακας που καταγράφει τα αντικείμενα πλαισίου του παράθυρου με τη σειρά που εμφανίζονται στο έγγραφο.

hash - Μια στοιχειοσειρά που αρχίζει με το σύμβολο hash (#) το οποίο προσδιορίζει ένα δεσμό μέσα στο URL.

height - Η ιδιότητα ύψους μιας ετικέτας <IMG>. Μια ιδιότητα του αντικειμένου document.

hidden - Ένα κρυμμένο στοιχείο σε μια φόρμα . Μια ιδιότητα του αντικειμένου form.

history - Ο κατάλογος ιστορικού του παράθυρου. Μια ιδιότητα του αντικειμένου window.

host -Το τμήμα του ονόματος του υπολογιστή υπηρεσίας του URL που συμπεριλαμβάνει μια άνω-κάτω τελεία και τον αριθμό θύρας.

hostname - Το ίδιο με την ιδιότητα host με τη διαφορά ότι δεν συμπεριλαμβάνονται η άνω-κάτω τ ελεία και ο αριθμός θύρας.

href - Ολόκληρο το URL. Μια ιδιότητα των αντικειμένων location και link.

hspace - Το χαρακτηριστικό HSPACE της ετικέτας <IMG>. Μια ιδιότητα του αντικειμένου image.

image - Μια ενσωματωμένη εικόνα με την ετικέτα <IMG>. Μια ιδιότητα του αντικειμένου document.

images array - Ένας πίνακας που αναφέρει τα ενσωματωμένα αντικείμενα εικόνας.

index - Η θέση μιας επιλογής στο ευρετήριο του καταλόγου επιλογών.

lastModified - Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης του εγγράφου.

length - Ένας αριθμός που σχετίζεται με το αντικείμενο ή τον πίνακα που χρησιμοποιεί την ιδιότητα, όπως ένας αριθμός πλαισίων σε μια φόρμα ή ο αριθμός πλαισίων σε ένα παράθυρο.

linkColor - Το χρώμα των συνδέσμων του εγγράφου. Η ιδιότητα LINK στην ετικέτα.

link - Μια ετικέτα <A HREF=> στο έγγραφο. Μια ιδιότητα του αντικειμένου document.

links array - Ένας πίνακας των αντικειμένων συνδέσμου σε ένα έγγραφο με τη σειρά που εμφανίζονται.

LN2 - Ο φυσικός λογάριθμος του δύο. Μια ιδιότητα του αντικειμένου Math.

LN10 - Ο φυσικός λογάριθμος του δέκα. Μια ιδιότητα του αντικειμένου Math.

location - Όλο το URL του εγγράφου που εμφανίζεται στο παράθυρο. Μια ιδιότητα των αντικειμένων window και document.

LOG2E - Ο λογάριθμος με βάση 2 του e. Μια ιδιότητα του αντικειμένου Math.

LOG10E - Ο αλγόροθμος με βάση 10 του e. Μια ιδιότητα του αντικειμένου Math.

lowsrc - Το χαρακτηριστικό LOWSCR σε μια ετικέτα <IMG>. Μια ιδιότητα του αντικειμένου image.

method - Ο τρόπος με τον οποίο η εισαγωγή δεδομένων σε μια φόρμα στέλνεται στον υποτελή.

name - Το όνομα ενός αντικειμένου. Μια ιδιότητα των αντικειμένων button, checkbox, frame, hidden, password, radio, reset, select, text, textarea και του πίνακα επιλογής.

opener - Αναφέρεται στο παράθυρο μέσα στο οποίο ένα σενάριο χρησιμοποίησε το window.open για να ανοιχτεί το τρέχον παράθυρο.

options array - Ένας πίνακας με τις επιλογές σε ένα κατάλογο επιλογής, με τη σειρά που εμφανίζονται.

password - Ένα αντικείμενο συνθηματικού σε μια φόρμα. Μια ιδιότητα του αντικειμένου form.

parent - Συνώνυμο για το παράθυρο που περιέχει το τρέχον πλαίσιο. Μια ιδιότητα των αντικειμένων frame και window.

pathname - Το τμήμα διαδρομής καταλόγου αρχείων ενός URL. Μια ιδιότητα των αντικειμένων link και location.

PI - Η τιμή του π ( περίπου 3.14149). Μια ιδιότητα του αντικειμένου Math.

port - Το τμήμα : θύρα ενός URL. Μια ιδιότητα των αντικειμένων link και location.

protocol - Το είδος URL. Μια ιδιότητα των αντικειμένων link και location.

radio - Ένα σύνολο κουμπιών ράδιο σε μια φόρμα.

referrer - Το URL του εγγράφου που περιέχει το σύνδεσμο που πάτησε ο χρήστης για να πάρει το τρέχον έγγραφο.

reset - Ένα κουμπί επαναφοράς σε μια φόρμα.

search - Τμήμα του URL που αρχίζει με ένα ? και προσδιορίζει τις πληροφορίες αναζήτησης.

select - Ένα πλαίσιο επιλογής σε μια φόρμα.

selected - Μια λογική τιμή που δείχνει την κατάσταση επιλογής μιας δυνατότητας <OPTION> στον κατάλογο επιλογής.

selectedIndex - Το ευρετήριο των επιλεγμένων <OPTION> στον κατάλογο επιλογής.

self - Συνώνυμο για το τρέχον παράθυρο ή πλαίσιο.

SQRT1_2 - Η τετραγωνική ρίζα του εν δεύτερο ( περίπου 0.707 ).

SQRT2 - Η τετραγωνική ρίζα του δύο ( περίπου 1.414 ).

src - Το χαρακτηριστικό SRC μιας ετικέτας <IMG>.

status - Ένα μήνυμα στη μπάρα κατάστασης. Μια ιδιότητα του αντικειμένου window.

submit - Ένα κουμπί υποβολής σε μια φόρμα.

target - Το όνομα του παράθυρου που εμφανίζει αντιδράσεις αφού έχει υποβληθεί μια φόρμα ή το παράθυρο που εμφανίζει το περιεχόμενο του αναφερόμενου εγγράφου όταν ο χρήστης πατάει ένα σύνδεσμο.

text - Το κείμενο μετά από μια ετικέτα <OPTION> στον κατάλογο επολογής.

textarea - Ένα στοιχείο πεδίου κειμένου σε μια φόρμα.

title - Ο τίτλος του εγγράφου.

top - Συνώνυμο για το κορυφαίο παράθυρο του browser που περιέχει το τρέχον πλαίσιο.

userAgent - Το κείμενο επικεφαλίδας του χρήστη - παράγων που στέλνεται από τον πελάτη στον υποτελή υπολογιστή.

value - Η τρέχουσα τιμή που κρατάει το σχετικό αντικείμενο. Αρχικά είναι το ίδιο με το χαρακτηριστικό VALUE = (default Value), αλλά εάν ένα σενάριο ή χρήστης τροποποιήσει την τιμή που διατηρεί το αντικείμενο, τότε η τιμή αλλάζει.

vlinkColor - Το χρώμα κειμένου των συνδέσμων που δείχνει σε έγγραφα τα οποία ο χρήστης έχει ήδη επισκεφτεί.

vspace - Το χαρακτηριστικό VSPACE μιας ετικέτας <IMG>.

width - Το χαρακτηριστικό WIDTH μιας ετικέτας <IMG>.

window - Συνώνυμο για το τρέχον παράθυρο ή πλαίσιο.

Οι Χειριστές Γεγονότων της JavaScript

Το παρακάτω παράρτημα παρέχει μια περίληψη των χειριστών γεγονότων που είναι διαθέσιμοι στη JavaScript. Τα γεγονότα είναι πράξεις που μπορεί να κάνει ο χρήστης, όπως το πάτημα σε ένα κουμπί ή δεσμό, το άνοιγμα και το κλείσιμο ενός εγγράφου και η μετατόπιση της εστίας προς και από στοιχεία φόρμας. Οι χειριστές συμβάντων βρίσκονται μέσα σε ετικέτες HTML.

onabort - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ο χρήστης σταματάει τη φόρτωση μιας εικόνας.

onblur - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ένα συγκεκριμένο συστατικό φόρμας χάνει την εστία, αν δηλαδή το συστατικό είχε επιλεχθεί και ο χρήστης μετατόπισε την εστία σε ένα άλλο συστατικό πατώντας αλλού ή πατώντας το Tab.

onchange - Το ίδιο με το onblur με εξαίρεση ότι κάτι πρέπει να έχει αλλάξει στα συστατικά φόρμας για να τρέξει το σενάριο της JanaScript.

onclick - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ο χρήστης πατάει ένα κουμπί, ένα τετράγωνο επιλογής, ένα κουμπί επιλογής ράδιο, ένα κουμπί συνδέσμου, ένα κουμπί επαναφοράς ή ένα κουμπί υποβολής.

onerror - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν δεν μπορεί να φορτωθεί μια εικόνα.

onload - Το σενάριο της JavaScript τρέχει όταν φορτώνεται μια σελίδα στον browser ή όταν φορτώνεται μια εικόνα σε ένα έγγραφο.

onmouseover - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ο χρήστης απλά δείχνει με το ποντίκι ένα σύνδεσμο.

onselect - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ο χρήστης επιλέγει κείμενο μέσα σε ένα κείμενο ή ένα συστατικό φόρμας πεδίου κειμένου.

onsubmit - Το σενάριο της JavaScript εκτελείται όταν ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα.

onunload - Το σενάριο της JavaScript τρέχει όταν ο χρήστης κάνει κάτι για να φορτώσει μια άλλη σελίδα στο browser με αποτέλεσμα την εκφόρτωση της τρέχουσας σελίδας.

Δεσμευμένες Λέξεις

Οι ακόλουθες λέξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν δίνετε ονόματα σε μεταβλητές, λειτουργίες, μεθόδους ή αντικείμενα.

abstract for short

boolean function static

break goto super

byte if switch

case mplements sychronized

catch import this

char in throw

class instanceof throws

const int transient

continue interface true

default long try

do native var

double new void

else null while

extends package with

false private

final protected

finally public

float return

Αναφορά Συμβόλων

Μια γρήγορη αναφορά που θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε αμέσως τα διαφορετικά σύμβολα που θα συναντήσετε μέσα από τα σενάρια της JavaScript.

Τελεστής πρόσθεσης / συνένωσης . Προσθέτει δύο αριθμητικές τιμές, ενώνει δύο συμβολοσειρές

Τελεστής πολλαπλασιασμού. Πολλαπλασιάζει δύο τιμές.

/

Τελεστής διαίρεσης. Διαιρεί μια τιμή με μια άλλη.

%

Τελεστής modulus. Διαιρεί μια τιμή με μια άλλη και μετά πετάει τα ψηφία δεξιά από τη δεκαδική θέση.

Τελεστής αφαίρεσης. Αφαιρεί μια τιμή από μια άλλη ή αλλάζει μια τιμή στην αρνητική της.

+ +  

Τελεστής αύξησης. Αυξάνει μια τιμή.

- -    

Τελεστής μείωσης. Μειώνει μια τιμή.

!

Boolean NOT . Δηλώνει ποια τιμή δεν περιέχει η μεταβλητή .

&&

Boolean AND . Προσθέτει δύο μεταβλητές .

||  

Boolean OR . X=Y||Z σημαίνει ότι το X είναι αληθές εάν το Υ ή το Ζ ή και τα δύο είναι αληθή.

^  

Boolean Exclusive OR. X=Y^Z σημαίνει ότι το Χ είναι αληθές εάν το Υ ή το Ζ είναι αληθή.

&=

Boolean AND εκχώρηση. Χ&=Υ σημαίνει ότι Χ είναι αληθές μόνο εάν τα Χ και Υ είναι αληθή.

^ =    

Boolean Exclusive OR εκχώρηση. Χ ^=Υ σημαίνει ότι το Χ είναι αληθές εάν το Χ ή το Υ είναι αληθή.

| =      

Boolean OR εκχώρηση. Χ |=Υ σημαίνει ότι το Χ είναι αληθές εάν το Χ ή το Υ είναι αληθή.

Τελεστής εκχώρησης. Εκχωρεί τιμές σε μεταβλητές.

+ =

Τελεστής πρόσθεσης. Προσθέτει τις μεταβλητές και τροποποιεί τη μεταβλητή στα αριστερά..

- =     

Τελεστής αφαίρεσης. Αφαιρεί τη μεταβλητή στα αριστερά από αυτή που βρίσκεται δεξιά και τροποποιεί τη μεταβλητή στα αριστερά.

* =    

Τελεστής πολλαπλασιασμού. Πολλαπλασιάζει τις τιμές και τροποποιεί τη μεταβλητή στα αριστερά.

/ =      

Τελεστής διαίρεσης . Διαιρεί τη μεταβλητή στα αριστερά με αυτή στα δεξιά και τροποποιεί τη μεταβλητή στα αριστερά.

% =    

Τελεστής modulus. Κάνει τη διαίρεση της αριστερής μεταβλητής με αυτή στα δεξιά.

Τελεστής συνθήκης. Μικρότερο από.

< =

Τελεστής συνθήκης. Μικρότερο από ή ίσο με.

> =

Τελεστής συνθήκης. Μεγαλύτερο από.

=   

Τελεστής συνθήκης. Μεγαλύτερο από ή ίσο με.

= =     

Τελεστής συνθήκης. Ίσο με.

! =      

Τελεστής συνθήκης. Όχι ίσο με.

 

Τα Χρώματα της JavaScript

Διάφορες ιδιότητες και μέθοδοι απαιτούν να ορίσετε ένα χρώμα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό είτε με την εισαγωγή της δεκαεξαδικής έκφρασης του χρώματος είτε εισάγωντας το όνομα του χρώματος.

Παρακάτω βλέπετε τα χρώματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Φαίνονται επίσης και οι δεκαεξαδικές αξίες κάθε χρώματος στο κόκκινο, το πράσινο και το μπλέ.
 

Χρώμα

Κόκκινο

Πράσινο

Μπλε 

ακουαμαρίνα

66

CD

AA

ακροκέραμο

BC

8F

8F

αλάβαστρο απαλό

FF

EF

D5

αλάβαστρο

FF

E4

E1

αμέθυστος

00

00

8B

αμυγδαλί

FF

EB

CD

αμφορέας

CD

85

3F

ανοιξιάτικο πράσινο

00

FF

7F

ανοιχτή ώχρα

B8

86

0B

ανοιχτό κοραλλί

F0

80

80

ανοιχτό μωβ

93

70

DB

ανοιχτό μπεζ

F5

F5

DC

ανοιχτό μπλε

AD

D8

E6

ανοιχτό πράσινο

90

EE

90

ανοιχτό σωμόν

FF

A0

7A

απαλό πράσινο

20

B2

AA 

απαλό γαλάζιο

87

CE

FA

απαλό γκρύ γρανίτη

77

88

99

απαλό μπλε γρανίτη

7B

68

EE

απαλό μεταλλικό μπλε

B0

C4

DE

απαλό μολυβί

70

80

90

απαλό νεφρίτη

7F

FF

D4

απαλό ροζ

FF

B6

C1

απαλό φιστικί

00

FA

9A

ασημί

C0

C0

C0

ατσάλινο μπλε

46

82

B4

βαθύ θαλλασί

00

BF

FF

βαθύ ροζ

FF

14

93

βαθύ μπλε

19

19

70

βαθύ πορτοκαλί

FF

8C

00

βαθύ τουρκουάζ

00

CE

D1

βανίλια

FF

FA

CD

ανοικτό κίτρινο

FF

FF

E0

βηρύλλιο

5F

9E

A0

βιολετί

EE

82

EE

βότσαλο

DC

DC

DC

γαλάζιο σύννεφο

E0

FF

FF

απαλό τουρκουάζ

48

D1

CC

γαλαζόπετρα

B0

E0

E6

γαρδένια

FF

DE

AD

γκρι ανοιχτό

D3

D3

D3

γκρίζο

80

80

80

γλυκολέμονο πράσινο

32

CD

32

γλυκολέμονο

00

FF

00

γρανίτης

69

69

69

δαμασκηνί

DD

A0

DD

ελαιώνας

23

ελεφαντόδοντο

FF

FF

F0

έντονο ροζ

C7

15

85

έντονο φιστικί

FO

F8

FF

ζαχαρί

FA

EB

D7

θαλασσί

00

FF

FF

καλάμι

FA

FA

D2

καλαμπόκι

DA

A5

20

κατάλευκο

F8

F8

FF

καυτό ροζ

FF

69

B4

καφέ άμμος

FA

A4

60

καφετί

D2

B4

8C 

κεραμιδί ανοιχτό

B2

22

22

κεραμιδί

A5

2A

2A

κίτρινο

FF

FF

00

κιτρινοπράσινο

9A

CD

32

κόκκινο

FF

00

00

κοκκινόχωμα

CD

5C

5C

κοραλλί

FF

7F

50

κοχύλι

FF

F5

EE

κρεμ

FF

E4

B5

κρέμα μέντας

F5

FF

FA

λευκή μανώλια

FF

F8

DC

κρίνος

FF

FA

F0

κυανό

F0

FF

FF

λαδί

80

80

80

λεβάντα

E6

E6

FA

λευκό γλυκό

FD

F5

E6

λευκό καπνού

F5

F5

F5

λευκό σταφύλι

DE

B8

87

λευκό

FF

FF

FF

λινό

FA

F0

E6

λουλακί

4B

00

82

μαζέντα

FF

00

FF

μανιτάρι

EE

E8

AA

μαύρο

00

00

00

μεσόγειο σκούρο

41

69

Ε1

μεσόγειος

64

95

ED

μετάξι

FF

E4

C4

μωβ ορχιδέας

BA

55

D3

μωβ

80

00

80

μωβ-μπλε

8A

2B

E2

μωβ-ροζ απαλό

D8

BF

D8

μόκα

A0

52

2D

μπλε Μυκόνου

00

00

80

μπλε Σαντορίνης

00

00

CD

μπλε σμαραγδί

00

80

80

μπλε

00

00

FF

μπλε-μωβ απαλό

6A

5A

CD

μπορντό-καστανό

80

00

00

ντοματί

FF

63

47

οπάλιο

FF

63

47

ουρανός

87

CE

EB

πασχαλιά

1E

90

FF

πέρλα

F0

FF

F0

πεύκο

22

8B

22

πορτοκαλί

FF

A5

00

πράσινο γρασιδιού

7C

7C

00

πράσινο μήλο

7F

FF

00

πράσινο πολύ απαλό

98

FB

98

πράσινο σμαραγδί

3C

B3

71

πράσινο

00

80

00

πράσινο-κίτρινο

AD

FF

2F

ροδοπέταλο

DA

70

D6

ροζ κλασικό

DB

70

D6

ροζ λεβάντας

FF

F0

F5

ροζ

FF

C0

DB

ρουμπίνι ανοιχτό

DC

14

3C

σαγκουινί

FF

45

00

σεληνόπετρα

AF

EE

EE

σιτάρι

F5

DE

B3

σκούρο ελαιώνα

55

6B

2F

σκούρο μέντας

8F

BC

8F

σκούρο βιολετί

94

00

D3

σκούρο γρανίτης

48

3D

8B

σκούρο θαλασσί

0

8B

8B

σκούρο μαζέντα

8B

00

8B

σκούρο μολυβί

2F

4F

4F

σκούρο ορχιδέας

99

32

CC

σκούρο όστρακο

A9

A9

A9

σκούρο πράσινο

0

64

00

σκούρο ρουμπίνι

8B

00

00

σκούρο σωμόν

E9

96

7A

σκούρο χακί

BD

B7

6B

σοκολατί

D2

69

1E

φουντουκί

8B

45

13

φούξια

FF

00

FF

χακί

F0

E6

8C


 

Αρχική Σελίδα

Περιεχόμενα JAVASCRIPT

Παράρτημα B

Κεφάλαιο 5